Διακήρυξη για την επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης

dimos Anatolikis Manis logo

dimos Anatolikis Manis logo

Ο δήμαρχος Ανατολικής Μάνης προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Επερξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης”, προϋπολογισθείσας αξίας 95.000 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 4-9-2015 και ώρα 8.00΄

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17-9-2015 και ώρα 11.00΄.