Διακήρυξη για τον εξοπλισμό κέντρου πληροφόρησης και ερμηνείας

dimos Anatolikis Manis logo

dimos Anatolikis Manis logo

Ο δήμος Ανατολικής Μάνης προκήρυξε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, αναζητώντας ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας “Εξοπλισμός κέντρου πληροφόρησης και ερμηνείας”, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 240.577,91 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00′.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης, με τα παραρτήματά της, από την Οικονομική Υπηρεσία του δήμου (οδός Ελευθερολακώνων, πληροφορίες κ. Σφυρής Θεόδωρος στο τηλέφωνο 27333 60358, φαξ 27333 60348, email: teosfiris@1315.syzefxis.gov.gr). Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.anatolikimani.gov.gr.