Διετής πρόσληψη γραμματέα από τον Ιατρικό Σύλλογο Λακωνίας: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις

Ο Ιατρικός και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λακωνίας ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να προσλάβουν ένα άτομο για τη γραμματειακή τους υποστήριξη. Το ωράριο απασχόλησης θα είναι 4 – 6 ώρες πενθήμερο, με τη διάρκεια της σύμβασης στα δύο χρόνια και την αμοιβή βάσει της εθνικής συλλογικής σύμβασης.

Απαιτούμενα προσόντα είναι το απολυτήριο λυκείου (ΔΙΚΑΤΣΑ, ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται), γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στην κάλυψη αναγκών γραμματειακής υποστήριξης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άρρενες υποψηφίους).

Επιπρόσθετο προσόν είναι η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (κατοχή τίτλου επιπέδου Lower ή αντίστοιχου τίτλου γλωσσομάθειας, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΣΕΠ).

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι και τις 20/3 στη διεύθυνση του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας (Αρχιδάμου 77-79, ΤΚ 23100, Σπάρτη), με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

· αίτηση

· σύντομο βιογραφικό σημείωμα

· αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

· αντίγραφα τίτλων σπουδών

· πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να ακολουθούνται από επίσημη μετάφραση του υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία)

· στοιχεία που αποδεικνύουν την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία.

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα ληφθούν υπόψη.