Διετείς προσλήψεις 17 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

Το γενικό νοσοκομείο Λακωνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (24 μηνών), δεκαεπτά ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων. Συγκεκριμένα θα προσλάβει:

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης

ΥΕ Πλύντες ρυπαρού ιματισμού

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες (απασχόληση 20 ωρών εβδομαδιαίως)

4

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης

ΔΕ Μαγείρων

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες (απασχόληση 4 ωρών)

1

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Βοηθών Μαγείρων)

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες (απασχόληση 5 ωρών)

1

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων)

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες (απασχόληση 20 ωρών εβδομαδιαίως)

4

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα ΚΥ Μολάων

ΥΕ Πλύντες ρυπαρού ιματισμού

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες (απασχόληση 20 ωρών εβδομαδιαίως)

3

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα ΚΥ Μολάων

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων)

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες (απασχόληση 25 ωρών εβδομαδιαίως)

1

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα ΚΥ Μολάων

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων)

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες (απασχόληση 20 ωρών εβδομαδιαίως)

3

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Γενικό Νοσοκοµείο Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υπηρεσίας, Σπάρτη ΤΚ 23100”, απευθύνοντάς την στο τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κ. Γεώργιου Κουµουτζή (τηλ. επικοινωνίας 27310 93125).