Δώδεκα οκτάμηνες προσλήψεις στο Δήμο Σπάρτης

proslipseis

proslipseis

Ο δήμος Σπάρτης ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά δώδεκα ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες

4

ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων (εκσκαφέα – φορτωτή β΄ ομάδας δ΄ τάξης)

8 μήνες

2

ΥΕ εργατών καθαριότητας

8 μήνες

6

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Δήμος Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, ΤΚ 23100, Σπάρτη”, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Αναστασίας Ξυδιά ή κ. Πολύδωρου Αλεξάκη (τηλέφωνα επικοινωνίας 27310 81866, εσωτ.117 και 27310 81866, εσωτ.116).