Δ. Ευρώτα: Εγγραφή υπόχρεων στο Εθνικό Μητρώο Υδροληψίας

geotrisi

geotrisi

Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για “Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα”. Με την αυτήν προβλέπεται η υποχρέωση εγγραφής στο ΕΜΣΥ όλων των σημείων υδροληψίας, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

α

Νέα σημεία υδροληψίας στα οποία χορηγείται άδεια χρήσης νερού μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης

Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου (αυτεπάγγελτα)

β

Σημεία υδροληψίας για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις

γ

Υφιστάμενα σημεία υδροληψίας τα οποία αδειοδοτήθηκαν μετά την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ η όχι και δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (β)

δ

Υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (β)

Ενδιαφερόμενος πολίτης / φορέας

ε

Όλα εν γένει τα υφιστάμενα σημεία υδροληψίας ενεργά ή ανενεργά που δεν υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι που εμπίπτουν στις περιπτώσεις δ και ε του παραπάνω πίνακα υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση εγγραφής στο ΕΜΣΥ μέσω του δήμου έως τη 15η Μαΐου 2014. Επίσης υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης νερού έως την 30η Σεπτεμβρίου 2014.