Εγκύκλιος για διαδικασία έγκρισης φυτοπροστασίας “120” ημερών

fytoptostasia

fytoptostasia

Ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση για κατ΄εξαίρεση διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (εγκρίσεις 120 ημερών κατά το κοινώς λεγόμενο) εκπόνησε για πρώτη φορά το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

Πρόκειται για εγκύκλιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 18 Μαΐου και μεταξύ άλλων:

Ρυθμίζει την διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους και θέτει ελάχιστο χρονικό όριο υποβολής των αιτήσεων τους δυο μήνες πριν την αρχή της περιόδου χρήσης.

Θέτει σαφή χρονικά διαστήματα για τον έλεγχο των αιτήσεων από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες.

Προωθεί την ενημέρωση και άλλων πιθανών ενδιαφερόμενων ώστε να εξετάζονται συνολικότερα τυχόν επιμέρους όμοια αιτήματα.

Θέτει περιορισμούς στην λήψη των αποφάσεων για λόγους που κατά προτεραιότητα σχετίζονται με την ασφάλεια του καταναλωτή, δίδοντας το δικαίωμα της άρνησης λήψης απόφασης για λόγους προστασίας των καταναλωτών.

Βάζει τέλος στην επαναλαμβανόμενη πολυετή και καταχρηστική τελικά χρήση σκευασμάτων για τα οποία με την πρόοδο των τύπων εγκρίσεων παύει η ανάγκη χρήσης τους.

Δεν επιτρέπει την διατήρηση αποθεμάτων για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών από την λήξη της άδειας των 120 ημερών.

Το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης θα δρομολογήσει σύντομα και τη ρύθμιση, κατά ανάλογο τρόπο, των εγκρίσεων για «χρήσεις μικρής σημασίας», ενώ θα αναλάβει πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και υποστήριξη των εναλλακτικών, ασφαλών και πραγματικά αποτελεσματικών λύσεων που σταδιακά θα μπορούν να υποκαταστήσουν τουλάχιστον μέρος των εγκρίσεων «120 ημερών».

Το πρόβλημα που έρχεται να επιλύσει η εγκύκλιος

Με την σταδιακή αυστηροποίηση των κανόνων που διέπουν τις εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πλαίσιο της προστασίας των πολιτών και του περιβάλλοντος, υποχρεώνονται σε απόσυρση από την αγορά ορισμένα, αποτελεσματικά κατά τα άλλα, προϊόντα.

Όμως, με το άρθρο 53 του κανονισμού 1107/2009 προβλέπεται η δυνατότητα στα Κράτη Μέλη να επιτρέπουν κατ΄εξαίρεση τη διάθεση στην αγορά κάποιων «απαγορευμένων» φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε επείγουσες καταστάσεις, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες, για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση και για κίνδυνο που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με άλλα εύλογα μέσα.

Οι εγκρίσεις αυτές χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση σε όλη την Ε.Ε. ως «εργαλείο» επίλυσης πραγματικών προβλημάτων φυτοπροστασίας κάποιων καλλιεργειών όταν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις ή μη χημικές τεχνικές.