Τη Δευτέρα 23/10 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα & Δασικής Πολιτικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου Αθανάσιου Γκίκα και την αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Υποδομών, Δικτύων, Μεταφορών και Περιβάλλοντος Κωνσταντίνα Νικολάκου με θέμα τις επιπτώσεις της παρατεταμένης ανομβρίας – ξηρασίας στην ελαιοκαλλιέργεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στη σύσκεψη μετείχαν οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας των περιφερειακών ενοτήτων της Πελοποννήσου. Μετά τη διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή πληροφοριών και αφού ελήφθησαν υπόψη οι καταγεγραμμένες απόψεις των τοπικών φορέων περιοχών της Περιφέρειας που επλήγησαν από την ξηρασία, προέκυψαν συμπεράσματα που αφορούν στην αποτύπωση της ζημιάς και την υποβολή προτάσεων.

Αποτύπωση ζημιάς

Σε περιοχές όλων των περιφερειακών ενοτήτων, η παρατεταμένη ανομβρία – ξηρασία έχει προκαλέσει δυσμενείς συνέπειες στην ελαιοκαλλιέργεια, πλήττοντας και τις ελαιοποιήσιμες αλλά και τις βρώσιμες ελιές. Οι ζημιές αφορούν σε μη αρδευόμενους ελαιώνες και είναι κλιμακούμενες σε έκταση και ένταση, εξαρτώμενες από τα χαρακτηριστικά του εδάφους στο σημείο (σταθμό), τον προσανατολισμό των ελαιώνων, την κατάσταση των ελαιόδεντρων σε σχέση με την ηρτημένη παραγωγή και υπάρχουσα βλάστηση και τις κατά τόπους βροχές το προηγούμενο διάστημα. Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και η τελική δυσμενής επίδραση θα εξαρτηθεί από την υφιστάμενη κατάσταση των ελαιόδεντρων και τις βροχοπτώσεις του επόμενου διαστήματος. Οι βροχές τις 23ης και 24ης Οκτωβρίου λειτουργούν θετικά στη βελτίωση της κατάστασης.

Οι ζημιές σχετίζονται με το ύψος της παραγωγής των επιτραπέζιων και ελαιοποιήσιμων ελαιώνων, αλλά και σε σοβαρές περιπτώσεις με τη βλαστική κατάσταση των ελαιόδεντρων.

Πέραν των συνθηκών που θα επικρατήσουν το επόμενο διάστημα και αφορούν κυρίως στις βροχοπτώσεις, υπάρχουν περιοχές όπου οι ζημιές στην ελαιοπαραγωγή είναι ιδιαιτέρως σοβαρές και η δυνατότητα αναστροφής της κατάστασης είναι περιορισμένη.

Προτάσεις

Οι προτάσεις, όπως διατυπώνονται από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη κ. Γκίκα, είναι:

1. Άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας για την αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών από την παρατεταμένη ανομβρία – ξηρασία σε πληγείσες περιοχές με γεωγραφική συνάφεια, με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, από τη στιγμή που συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

2. Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, έτσι ώστε ως ζημιογόνο αίτιο αποζημιούμενης απώλειας παραγωγής να προβλεφθεί για την καλλιέργεια της ελιάς και η παρατεταμένη ανομβρία – ξηρασία. Πιο συγκεκριμένα, αποστολή παρατηρήσεων-προτάσεων προς τον ΕΛΓΑ για την τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού.

3. Λόγω των σοβαρών επιδράσεων της αλλαγής του κλίματος στην ελαιοκαλλιέργεια με συνέπεια τα δυσμενή αποτελέσματα στην ελαιοπαραγωγή της δυτικής Ελλάδας των δύο τελευταίων περιόδων από εντελώς αντίθετα κλιματολογικά αίτια, προτείνεται η σύσταση μιας επιστημονικής-τεχνικής ομάδας εργασίας σε διαπεριφερειακό επίπεδο, η οποία θα μελετήσει τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην ελαιοκαλλιέργεια της δυτικής και νότιας Ελλάδας με στόχο να εισηγηθεί μέτρα α) βέλτιστων πρακτικών και χειρισμών που θα εφαρμόζουν οι ελαιοπαραγωγοί για να μειώσουν τις δυσμενείς επιδράσεις και β) τη λήψη και θέσπιση από την Πολιτεία μέτρων για τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών που πλήττονται από τις ακραίες επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος στην ελαιοκαλλιέργεια.

Την ομάδα εργασίας προτείνεται να στελεχώσουν επιστήμονες ερευνητές από τα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα και ειδικευμένοι γεωτεχνικοί των Περιφερειών των μεγάλων ελαιοκομικών περιοχών. Θα πρέπει επίσης να δοθεί εύλογος χρόνος στην ομάδα εργασίας, έτσι ώστε τα συμπεράσματα να είναι απολύτως τεκμηριωμένα και να γίνουν αποδεκτά από την οργανωμένη Πολιτεία.

4. Επέκταση μελλοντικά των αρδεύσιμων εκτάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αξιοποιώντας το υδατικό δυναμικό με τα κατάλληλα μικρά ή μεγαλύτερα έργα.