Ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δήμου Ανατολικής Μάνης

Καθορίστηκε η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Στο δήμο Ανατολικής Μάνης όλες οι τοπικές κοινότητες είναι χαρακτηρισμένες ως τέτοιες, πλην της δημοτικής κοινότητας Γυθείου.

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, ελλήνων υπηκόων κρατών – μελών της ΕΕ, των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:
α) σε 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ετησίως και
β) σε 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ των 3.000 και των 4.700 ευρώ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι το συντομότερο δυνατόν στα κατά τόπους ΚΕΠ του δήμου είναι:
– Αίτηση του δικαιούχου (στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού)
– Βεβαίωση του προέδρου τοπικής κοινότητας του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία και πλέον διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή.
– Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 (αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1 έως 31/12/2015).
– Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.
– Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
– Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ του δήμου Ανατολικής Μάνης, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Δ/νση Οικονομικού τηλ. 2613600157 2612600126, 2613600124 και Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Λακωνίας τηλ. 2731363435).