Εννέα θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια

dioikitirio

dioikitirio

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, που εδρεύει στο Δήμο Σπάρτης, στον Τομέα Φυτικής Παραγωγής – Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2014.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπηρεσία

Έδρα

υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

Διεύθυνση Αγροτικής

Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Περιφερειακής Ενότητας

Λακωνίας

Σπάρτη

ΠΕ Γεωπόνων

ή εν ελλείψει

ΤΕ Τεχνολόγων

Γεωπονίας Φυτικής

Παραγωγής

(Τομεάρχες

Δακοκτονίας)

Από την

ημερομηνία

της

απόφασης

πρόσληψης

και όχι πέραν

30/11/2014

9

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, Διοικητήριο, 2ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου, ΤΚ 23100 Σπάρτη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας υπόψιν κ. Ελένης Αραχωβίτη (τηλέφωνο επικοινωνίας 27313 63188) ή κ. Παναγιωτίτσας Ανδρεάκου (27313 63191).