Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών: Ο Διονύσης Θωμάς εξηγεί όσα πρέπει να γνωρίζετε

Dionysis Thomas 2

άρθρο του οικονομολόγου Διονύση Θωμά


Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση -μέχρι την Παρασκευή 3 Μαρτίου- το σχέδιο με τίτλο «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρηματιών».

Ο νόμος του εξωδικαστικού μηχανισμού θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη, γρήγορη και οικονομική λύση, αποφεύγοντας τα δικαστήρια. Για πρώτη φορά με μια διαδικασία εκτός δικαστηρίου, η επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει όλα τα χρέη της προς όλους τους πιστωτές της, δηλαδή τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές.

Με τη συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτών μπορεί να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση, η οποία επιβάλλεται στη μειοψηφία.

Επίσης ότι με έναν έξυπνο αλλά έμμεσο τρόπο (με minimum ποσοστό απαρτίας) υποχρεώνονται οι τράπεζες να προσέρχονται στις διαπραγματεύσεις για να βρίσκονται βιώσιμες λύσεις.

Γίνονται ρυθμίσεις και διαγραφές οφειλών προς το δημόσιο, δηλαδή εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων (που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους) όσο και του δημοσίου (που θα συνεχίσει να εισπράττει οφειλές από τις βιώσιμες επιχειρήσεις που δεν θα οδηγηθούν σε πτώχευση).

Για πρώτη φορά αξιολογείται η πραγματική ικανότητα αποπληρωμής της επιχείρησης και διαμορφώνεται ένα πλάνο αποπληρωμής όλων των χρεών βάσει αυτής (και όχι αντιστρόφως, όπως γινόταν μέχρι σήμερα στην πράξη).

Στο νόμο εξωδικαστικού μπορούν να υπαχθούν όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις. Ωστόσο δεν εντάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη.

Στο νόμο εξωδικαστικού θα μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ανωτέρω, εφόσον πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
– έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2016
– έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016
– έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εφορίες
– δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα λόγω οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης
– έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν
– έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (πχ προμηθευτές κλπ).

Στο νόμο εξωδικαστικού θα μπορούν να υπαχθούν μόνο οφειλές που αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες και όχι με προσωπικές δραστηριότητες (πχ στεγαστικό προσωπικό δάνειο).

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31/12/2016.

Μια επιχείρηση δεν μπορεί να υπαχθεί στο νόμο εξωδικαστικού, αν το 85% των συνολικών οφειλών της ανήκει σε έναν πιστωτή.

Μπορούν να υποβάλουν κοινή αίτηση περισσότεροι του ενός οφειλέτες, εφόσον είναι συνοφειλέτες ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση μητρικής – θυγατρικής ή συντάσσουν ενοποιημένες χρηματο-οικονομικές καταστάσεις.

Η διαδικασία θα είναι εμπιστευτική, με ειδικά μέτρα για να διασφαλίζουν την προστασία του απορρήτου της επιχείρησης, καθώς και όλων των εμπλεκομένων μερών.

Δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον εξωδικαστικό νόμο οι ακόλουθοι:
– τράπεζες
– χρηματοδοτικά ιδρύματα (πχ επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν αγορά αυτοκινήτου)
– πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών (πχ χρηματιστηριακές εταιρείες)
– ασφαλιστικές εταιρείες
– οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (πχ hegde funds)
– νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση εξυγίανσης ή πτώχευσης ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ή έχουν ήδη διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα
– φυσικά πρόσωπα επιχειρήσεων (πχ πρόεδροι / διευθύνοντες σύμβουλοι / διαχειριστές και κάθε άλλο πρόσωπο εντεταλμένο για τη διαχείριση εταιρειών) που έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή εισφοροδιαφυγή ή υπεξαίρεση ή απάτη κατά του δημοσίου / φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εκβίαση ή πλαστογραφία ή δωροδοκία ή δωροληψία ή λαθρεμπορία ή δόλια χρεοκοπία ή καταδολίευση δανειστών.

Όσον αφορά τα στελέχη των τραπεζών και τους δημοσίους υπαλλήλους που εμπλέκονται στις διαδικασίες ρύθμισης οφειλών, δεν θα δοθεί καμιά ασυλία. Θα τους δοθεί προστασία από μηνύσεις (δηλ. το «ακαταδίωκτο»), για να μην «τορπιλίζονται» οι διαδικασίες από κακόβουλους (πχ ανταγωνιστές). Κάθε μήνυση θα ελέγχεται:
– από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τους δημοσίους υπαλλήλους
– από την Τράπεζα της Ελλάδας για τους τραπεζικούς υπαλλήλους.
Είναι αυτονόητο ότι εφόσον προκύψουν ευθύνες τότε θα ασκείται δίωξη από τον εισαγγελέα. Θα ελέγχεται ότι οι υπάλληλοι τηρούν συγκεκριμένες διαδικασίες, ενώ παράλληλα θα διενεργούνται και έκτακτοι έλεγχοί τους.

Η διαδικασία του νόμου θα υλοποιείται στην πράξη από ειδικό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα διενεργεί ηλεκτρονικά όλη τη διαδικασία, βήμα – βήμα. Θα αξιοποιούνται και οι διαμεσολαβητές, με σκοπό να υποβοηθούν τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, ενεργοποιώντας έναν θεσμό που ήταν ανενεργός μέχρι σήμερα από τη σύστασή του.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας Δημήτρη Παπαδημητρίου, «με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διευκολύνει την επίτευξη ρύθμισης των συνολικών οφειλών των βιώσιμων επιχειρήσεων τόσο προς τον ιδιωτικό τομέα όσο και προς το δημόσιο. Στόχος είναι, μέσω της ορθολογικής διευθέτησης ή ακόμη και απομείωσης των χρεών τους, η συνέχιση της λειτουργίας τους, διασφαλίζοντας παράλληλα χιλιάδες θέσεις εργασίας και εξυγιαίνοντας ταυτόχρονα το τραπεζικό σύστημα, ώστε να στηριχθεί συνολικά η οικονομία».

Το νομοσχέδιο είναι αναρτημένο εδώ.