Εξωτερικό συνεργάτη για λογιστική υποστήριξη αναζητά το Νοσοκομείο Σπάρτης

Το γενικό νοσοκομείο Λακωνίας (νοσηλευτική μονάδα Σπάρτης) διακήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Περισσότερες πληροφορίες και την διακήρυξη μπορείτε να βρείτε εδώ.