Επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων για τα μέλη του Σωματείου ΑμεΑ Λακωνίας

logo Somateiou AMEA

logo Somateiou AMEA

Το ΔΣ του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας καλεί τα μέλη του να προσκομίσουν το συντομότερο στο γραφείο του ακριβή φωτοαντίγραφα των εγγράφων που ακολουθούν:

1) Αντίγραφο πιστοποιητικού ΚΕΠΑ ή του πιστοποιητικού υγειονομικής επιτροπής του ασφαλιστικού φορέα, των οποίων η διάρκεια να μην έχει λήξει ή η ισχύς τους να έχει διάρκεια εφ’ όρου ζωής.

2) Αντίγραφο του πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος.

3) Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

4) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 με την οποία θα βεβαιώνεται ότι τα γνήσια έγγραφα των ανωτέρω αναφερόμενων αντιγράφων βρίσκονται στην κατοχή του μέλους.