Επιμελητήριο: Επείγουσα ανακοίνωση για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

epimelitirio logo

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ανακοινώνει προς κάθε επιχείρηση – μέλος του ότι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση των στοιχείων στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ), των παρακάτω υπόχρεων:
Επιχειρήσεων που παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να λειτουργούν υπό περιβαλλοντικούς όρους ή υπό περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σε συμμόρφωση με το Α’ μέρος του Ν. 4014/2011 (Α’ 209) καθώς να καταθέτουν τις ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων του εδαφίου γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 8668/2007.

Η διαδικτυακή πύλη του ΗΜΑ θα είναι σύντομα προσβάσιμη από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://wrm.ypeka.gr/.

Το μητρώο τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2017.

Με την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του ΗΜΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους και καταργείται η υποβολή των σχετικών εντύπων. Ειδικά για το πρώτο έτος λειτουργίας του ΗΜΑ είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαρτίου 2017.

Στο μητρώο θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά, με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, στοιχεία σχετικά με το είδος και την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων, καθώς επίσης και με τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα μας και φυσικά ο έλεγχός της από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τους όρους της απόφασης ή τους όρους λειτουργίας του ΗΜΑ επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 1650/1986, (αστική ή ποινική ευθύνη, προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, οριστική διακοπή λειτουργίας, και πρόστιμο από 500 έως 2.000.000 ευρώ ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα των υπόχρεων προς εγγραφή επιχειρήσεων, την Υ.Α. για την κατάταξη των δραστηριοτήτων και το ΦΕΚ σχετικά με την οργάνωση του ΗΜΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιμελητηρίου Λακωνίας www.lcci.gr.

Σημειώνεται τέλος πως τα Επιμελητήρια έχουν ζητήσει αφενός διευκρινίσεις για τις υπόχρεες επιχειρήσεις και τη διαδικασία, αφετέρου παράταση της προθεσμίας εγγραφής στο μητρώο.