Επιμελητήριο: Κυρώθηκαν οι τελικοί εκλογικοί κατάλογοι και ο οριστικός κατάλογος υποψηφιοτήτων

Η εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι oι οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι κυρώθηκαν σήμερα, 27 Νοεμβρίου, και είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου. Τα μέλη μπορούν, επίσης, να προμηθευτούν τους οριστικούς εκλογικούς καταλόγους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή κατόπιν σχετικής αίτησής τους στο Επιμελητήριο.

Η επιτροπή ενημερώνει ακόμη τους ψηφοφόρους-μέλη του Επιμελητηρίου για τα εξής σχετικά με την εκλογική διαδικασία:

1. Κάθε εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή εκλογικού βιβλιαρίου ή διπλώματος οδήγησης ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου εγγράφου με ευκόλως αναγνωρίσιμη φωτογραφία του.

2. Ο κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να ψηφίσει μόνο μία φορά (ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιχειρήσεων στις οποίες είναι μέλος) και στο Τμήμα στο οποίο ανήκει μέχρι τρεις υποψηφίους του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση που συμμετέχει σε περισσότερες της μιας επιχειρήσεις ενταγμένες στον εκλογικό κατάλογο έχει δικαίωμα να επιλέξει, κατά την ώρα της ψηφοφορίας, σε ποια επιχείρηση (και στο τμήμα αυτής) θα ψηφίσει. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους είναι έγκυρο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα σταυρό προτίμησης προσμετράται υπέρ του συνδυασμού.

3. Κατά την ψηφοφορία ο κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να δηλώσει την προτίμησή του με σταυρό (+) ή «χι» (Χ) σε έως τρεις υποψηφίους στο τμήμα το οποίο ανήκει (ή έχει επιλέξει να ψηφίσει στις περιπτώσεις συμμετοχής σε περισσότερες της μιας επιχείρησης). Τα ψηφοδέλτια ενός τμήματος που θα περιέχουν σταυρούς άλλου τμήματος θα μετρούν υπέρ του συνδυασμού, αλλά δε θα γίνονται δεκτοί οι σταυροί. Οποιοδήποτε άλλο σημάδι θα καθιστά το ψηφοδέλτιο άκυρο.

4. Θα υπάρχουν τέσσερις κάλπες, μία για κάθε τμήμα. Ο κάθε εκλογέας ρίπτει το φάκελο με την ψήφο του στην κάλπη του τμήματος στο οποίο ψηφίζει. Φάκελοι που θα εντοπιστούν σε άλλο τμήμα θα μετρούν υπέρ του συνδυασμού.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι:

5. Οι εκλογές θα διεξαχθούν:

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου και από την ώρα 9.00′ έως και την 19.00′ στην ισόγεια αίθουσα του Επιμελητηρίου στη Σπάρτη (Λυκούργου αρ. 61).

Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου και από ώρα 9.00′ έως και 19.00′ στην αίθουσα του Επιμελητηρίου στους Μολάους.

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου και από ώρα 9.00′ έως και 19.00′ στο Γύθειο και ειδικότερα στο ισόγειο των γραφείων του Επιμελητηρίου.

Την Παρασκευή 1/12 το Επιμελητήριο θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να διεξαχθούν οι εκλογές. Επίσης, τη Δευτέρα 4/12 ομοίως θα παραμείνει κλειστό για να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων.

Η κατανομή των εδρών ανά τμήμα του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.4484/2017, έχει καθοριστεί με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ως εξής: α) Τμήμα Εμπορικό 7 έδρες, β) Τμήμα Μεταποίησης 6 έδρες, γ) Τμήμα Υπηρεσιών 7 έδρες και δ). Τμήμα Εξαγωγικό 1 έδρα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λακωνίας και στο τηλέφωνο 27330 22279.