Ερώτηση στην υπουργό Παιδείας για την επαγγελματική ισοδυναμία πτυχίων γεωτεχνικών

Ερώτηση με θέμα “Άσκηση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνιάτρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) μετά τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων”, κατατέθηκε σήμερα προς την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως από 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων ήταν και ο λάκωνας βουλευτής Σταύρος Αραχωβίτης.

Όπως αναφέρουν σε αυτή:

Επειδή με την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της ακαδημαϊκής ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής μέσω ΔΟΑΤΑΠ καταργείται κάθε έννοια ακαδημαϊκότητας και αξιοκρατίας.

Επειδή η αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας εξισώνεται «προς τα κάτω» και καθίσταται ισόβαρη με την επαγγελματική ισοδυναμία τίτλων σπουδών, η οποία συντελείται με έναν απλό διοικητικό και αυτοματοποιημένο έλεγχο των τίτλων σπουδών για όλους τους επιστημονικούς τομείς και ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Επειδή για την έκδοση σχετικής απόφασης δεν προβλέπεται η συνδρομή επιστημονικού προσωπικού ή η σύσταση επιτροπών ειδικών επιστημόνων, παρά το πλήθος και το εύρος των τίτλων για τους οποίους αυτή εκδίδεται.

Επειδή οι αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών επιφέρουν εκπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελμάτων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Επειδή η άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλματος σχετίζεται άμεσα με την προστασία και την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, της υγείας και ευζωίας των ζώων, καθώς και την ασφάλεια των τροφίμων αλλά και την προάσπιση της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Επειδή το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), το οποίο αποτελεί την αρμόδια εθνική αρχή για τον έλεγχο και επίβλεψη της άσκησης του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνιάτρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) στην Ελλάδα, με την από 28 Ιανουαρίου ανακοίνωσή του διαπιστώνει μεθοδεύσεις στην αναγνώριση των τίτλων σπουδών που παρέχουν τα ιδιωτικά κολέγια”.

Οι βουλευτές ρωτούν την κ. υπουργό:

1. Με ποια κριτήρια νομοθετήθηκε η απαλοιφή των υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων για το διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα;

2. Προτίθεται να επανεξετάσει τις διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων από “τρίτες χώρες” έως ότου καθοριστούν ισχυρές διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των εν λόγω τίτλων;

3. Προτίθεται να καταργήσει την αυτόματη αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας έως ότου καθοριστούν ισχυρές διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών μετά από ουσιαστική συνεργασία του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και των αρμόδιων, για κάθε επάγγελμα, εθνικών αρχών όπως το ΓΕΩΤΕΕ;

4. Είναι σε γνώση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων πως πρόσφατα το ΑΤΕΕΝ αντιστοίχησε τίτλο σπουδών ιδιωτικού κολλεγίου, γεωτεχνικού αντικειμένου και διάρκειας πέντε εξαμήνων, με πτυχίο ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου διάρκειας πέντε ετών, και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, ώστε να αρθεί η αντιστοιχία αυτή;

5. Προτίθεται να καθορίσει, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρακτική και έπειτα από διάλογο με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του ΓΕΩΤΕΕ, τα τυπικά και ουσιαστικά επιστημονικά προσόντα για την επαγγελματική ισοδυναμία, καθώς και τον τρόπο διακρίβωσής τους;