Ζητείται άνεργος πτυχιούχος φυσικής αγωγής

athlisi gia olous

athlisi gia olous

Με κοινή υπουργική απόφαση που συνυπέγραψε ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, εγκρίθηκε η κατάληψη θέσεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής στους ΟΤΑ, καθώς και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ για τα προγράμματα “Άθληση για όλους” της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η παραπάνω ΚΥΑ εγκρίνει μία θέση πτυχιούχου φυσικής αγωγής στο δήμο Ελαφονήσου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών.

Τα κριτήρια της πρόσληψης ορίζονται από το οργανωτικό πλαίσιο των προγραμμάτων “Άθληση για Όλους”, όπως αναφέρονται στο υπ’ αριθμό ΦΕΚ 2527, τεύχος Β΄.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να απασχοληθούν στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την Παρασκευή 28/2 συνοδευόμενη από:

– Ένα βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

– Μια υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

– Μια επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου φυσικής αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

– Μια επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

– Ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

– Μια βεβαίωση του δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

– Μια βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

– Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

– Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Αυτή αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση του προγράμματος, ο δήμος Ελαφονήσου δύναται να προσλάβει πτυχιούχους οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται στο δήμο, στη διεύθυνση Δήμος Ελαφονήσου, Ελαφόνησος, ΤΚ 23053.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αντιδήμαρχο κ. Μαρία Αρώνη, στο τηλέφωνο 27340 61369.