Ζητούνται εκπαιδευτές για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Idryma neolaias kai dia biou mathisis

Idryma neolaias kai dia biou mathisis

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) απηύθυνε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου εκπαιδευτών στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης.

Το αντικείμενο εργασίας των παραπάνω θέσεων, ενδεικτικά, είναι:

η διδασκαλία των εκάστοτε θεματικών αντικειμένων στα τμήματα μάθησης, σε σχετικές ειδικότητες των υποψηφίων

η συμμετοχή στις συντονιστικές και ενημερωτικές συναντήσεις

η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης της Πράξης

η ορθή τήρηση των εντύπων των τμημάτων μάθησης και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης εντύπων και εκθέσεων.

Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα των εκπαιδευτών θα περιγράφονται στη σύμβαση.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Η πρόσκληση διατίθεται από την ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (www.inedivim.gr), στο σύνδεσμο “προκηρύξεις” και η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://applications.inedivim.gr.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των αιτήσεων μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης δεν παρέχει τη δυνατότητα για οποιαδήποτε αλλαγή ή για ακύρωση της υποβαλλόμενης αίτησης.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων είναι έως και την 1η Αυγούστου και ώρα 15.00′.