Ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης

xorafi

xorafi

Όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι κάτοχοι ηλεκτροδοτημένων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης, προκειμένου να διατηρήσουν το αγροτικό τιμολόγιο στις εκμεταλλεύσεις τους, υποχρεούνται το αργότερο μέχρι 30/11/2014:

α) Εφόσον δεν διαθέτουν άδεια χρήσης νερού ή η άδειά τους έχει λήξει, να υποβάλουν στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ κλπ) τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε της αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) είτε της αίτησης αδειοδότησης για άδεια χρήσης νερού που θα τους χορηγηθεί από τον οικείο δήμο εφόσον υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση.

β) Εφόσον διαθέτουν άδεια χρήσης νερού σε ισχύ, να υποβάλουν στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ κλπ) δελτίο γεωργοτεχνικών και γεωργοοικονομικών στοιχείων (δελτίο Νο 1) που θα εκδοθεί μετά από αίτησή τους από τις κατά τόπους Δ/σεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και θα περιλαμβάνει τον αριθμό της άδειας χρήσης νερού και την ημερομηνία λήξης της άδειας.

γ) Για τους χρήστες συλλογικών αρδευτικών δικτύων ο ενδιαφερόμενος παραγωγός θα προσκομίζει στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας δελτίο Νο 1, που εκδίδεται από τη ΔΑΟΚ με την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο βεβαίωσης άρδευσης της εγκατάστασής του που εκδίδεται από το φορέα διαχείρισης του συλλογικού δικτύου, μαζί με τη βεβαίωση άρδευσης.