Ηλεκτρονικός αποκλεισμός των ΑμεΑ από τις ιστοσελίδες του Δημοσίου

ypologistis

ypologistis

Το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας, έπειτα και από σχετικές καταγγελίες μελών του, εντόπισε έλλειμμα προσβασιμότητας στη διαδικτυακή πύλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία από τη δυνατότητα πληροφόρησης από την πύλη του ΑΣΕΠ έχει ως συνέπεια την αδυναμία ισότιμης συμμετοχής τους σε διαγωνιστικές διαδικασίες για θέσεις εργασίας, είναι αντισυνταγματικός, προξενεί οικονομική ζημία και επιτείνει τον κοινωνικό και επαγγελματικό αποκλεισμό τους.

Δεδομένου ότι το Σύνταγμα και η κείμενη νομοθεσία επιβάλλουν στο κράτος και τις υπηρεσίες του να προσφέρουν στους πολίτες τις ψηφιακές τους υπηρεσίες σε προσβάσιμη μορφή για όλους, το ΔΣ του σωματείου προσέφυγε στην πρόεδρο της ελληνικής βουλής ως εποπτεύουσα αρχή και στην επιτροπή σχεδιασμού και αξιολόγησης ελέγχων ως αρμόδια αρχή ελέγχου των έργων ΕΣΠΑ, καταγγέλλοντας ότι η διαδικτυακή πύλη του ΑΣΕΠ κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, του κανονισμού χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ, καθώς και της διακήρυξης του έργου της αναβάθμισής της, δεν είναι προσβάσιμη σε ΑμεΑ.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος του έργου είχε τη συμβατική υποχρέωση να προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η κατασκευή των οποίων να συμμορφώνεται με τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Επίσης η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος θα έπρεπε να ελεγχθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα υλοποίησης του έργου. Εν τέλει, όλα τα έργα του ΕΣΠΑ πρέπει να ελέγχονται για την οριζόντια τήρηση του κριτηρίου της προσβασιμότητας προς πολίτες με αναπηρία από κάποια δημόσια αρχή ελέγχου ή κάποιον άλλο επίσημα αναγνωρισμένο φορέα με την απαιτούμενη τεχνογνωσία, όπως η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

Ενημερωτικά, το ίδιο πρόβλημα της μη προσβασιμότητας, όπως έχει αναφέρει επανειλημμένα η ΕΣΑΜΕΑ με επιστολές της προς όλους τους αρμόδιους φορείς, παρουσιάζεται σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικτυακές πύλες του δημοσίου, όπως εκείνη της βουλής των ελλήνων (για την οποία το λακωνικό σωματείο ΑμεΑ έχει ήδη καταθέσει σχετική εμπειρογνωμοσύνη στην πρόεδρο της βουλής που τεκμηριώνει την μη προσβασιμότητά της), της “Διαύγειας”, του Εθνικού Τυπογραφείου, της πύλης του “Ερμή”, της πύλης του ΙΚΑ, όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων… και ο κατάλογος είναι ατελείωτος.