Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών στην ΠΕ Λακωνίας

metafora mathitοn

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας προέβη στη δημοσίευση πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης, που απέβησαν άγονα ή ισοψήφησαν κατά τη διενέργεια του αρχικού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού.

Η διαπραγμάτευση θα είναι ηλεκτρονική και θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της προαναφερόμενης διαδικτυακής πύλης σε ηλεκτρονικό φάκελο. Τα δικαιολογητικά που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή πρέπει να υποβληθούν και σε φυσικό φάκελο εντός της ίδιας ημέρας (ήτοι 28/9/2015) από την ημέρα της ηλεκτρονικής αποστολής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 23/9/2015 και καταληκτική ημερομηνία λήξης η Δευτέρα 28/9/2015 και ώρα 11.00΄μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την Τρίτη 29/9 και ώρα 8.30΄ πμ, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου (www.ppel.gov.gr). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).