Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη μεταφορά μαθητών θα διενεργήσει η Περιφέρεια

mathites

mathites

Ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό προκήρυξε η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας για τη μεταφορά μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης κατά τα σχολικά έτη 2015 – 2016 – 2017. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 8.295.995,04 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα είναι ηλεκτρονικός και θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 20/7 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 24η/8/2015 και ώρα 15.00΄.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr.