Η απάντηση του υπουργείου για την ανέγερση του 6ου δημοτικού σχολείου Σπάρτης

Σε απάντηση σε ερώτηση που είχε κατέθεσε στις 13 Νοεμβρίου 2019 ο βουλευτής Κυριάκος Βελόπουλος σχετικά με την ανέγερση του 6ου δημοτικού σχολείου Σπάρτης, προχώρησε ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος. Όπως αναφέρει σε αυτή: “η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από τη βουλή των ελλήνων. Με κοινή δε απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη των επενδυτικών καθώς και των λειτουργικών δαπανών τους. Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο δήμο Σπάρτης, κατανεμήθηκε από τους ΚΑΠ έτους 2018 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του, συνολικό ποσό ύψους 647.310 ευρώ, ενώ αντίστοιχο ποσό για την ίδια δράση έχει προγραμματισθεί να αποδοθεί στον ίδιο δήμο και κατά το τρέχον έτος. Ήδη από τους ΚΑΠ έτους 2019, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, έχει αποδοθεί στο δήμο το ποσό των 323.655 ευρώ. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Φιλόδημος», επιχειρήθηκε η χρηματοδότηση έργων ανέγερσης ή επέκτασης σχολικών κτιρίων προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεδομένων των δυσλειτουργιών του προγράμματος αυτού, στις προτεραιότητες του υπουργείου Εσωτερικών είναι η ανάπτυξη συνεργασίας με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και όλους τους ΟΤΑ α’ βαθμού, για την προετοιμασία ενός νέου αναπτυξιακού σχεδίου για τη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής των πολιτών, το οποίο θα ανακοινωθεί στην αρχή της νέας χρονιάς. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί σε αναζήτηση περαιτέρω πληροφόρησης σχετικά με το θέμα από το δήμο Σπάρτης και μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση θα επανέλθουμε με νεότερο, συμπληρωματικό έγγραφο προκειμένου να ενημερωθεί ολοκληρωμένα η βουλή των ελλήνων”.