Ικανοποιημένοι από τη νέα προγραμματική Υπουργείου – Περιφέρειας οι Φίλοι του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης

Τη μεγάλη ευχαρίστηση των φορέων του νομού μας για το περιεχόμενο της νέας προγραμματικής σύμβασης που συνέταξε το υπουργείο Πολιτισμού και ψήφισε ομόφωνα το περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου εκφράζουν με ανακοίνωσή τους οι Φίλοι του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης. Όπως εξηγούν, “στο κείμενο αυτό υπάρχουν όλα όσα ζητήσαμε από τους θεσμικούς φορείς και ιδιαίτερα από την γενική γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη με επιστολή στις 26 Απριλίου 2017”.

Συνεχίζοντας, το υπό σύσταση σωματείο αναφέρει πως στη νέα προγραμματική “για πρώτη φορά γίνεται επακριβής αναφορά και διευκρίνιση στα ζητήματα τα οποία ζητήσαμε από τη γγ να προσδιοριστούν με σαφήνεια. Συγκεκριμένα:

1. Αποσαφηνίζεται ότι κύριος του έργου της μελέτης του νέου μουσείου είναι το ΥΠΠΟΑ και για πρώτη φορά ορίζεται εκ μέρους του υπουργείου πενταμελής επιτροπή με έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, έναν εκπρόσωπο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Λακωνίας και τρία διευθυντικά στελέχη του υπουργείου, ως επιβλέποντες την εφαρμογή της προγραμματικής σύμβασης.

2. Για πρώτη φορά ορίζεται επακριβώς το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα προαπαιτούμενα της μελέτης, και τον ρόλο του κάθε εταίρου χωριστά. Συγκεκριμένα:

Το υπουργείο, ως κύριος του έργου, αναλαμβάνει την εποπτεία και τη διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων και την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων. Πέραν αυτού το ΥΠΠΟΑ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του αναλαμβάνει:

α) Τη σύνταξη της απαραίτητης μουσειολογικής μελέτης.

β) Τη σύνταξη μουσειογραφικής μελέτης.

γ) Την έκδοση των απαραίτητων εγκριτικών αποφάσεων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, ως «φορέας υλοποίησης του έργου», αναλαμβάνει:

· Προμελέτη και λοιπά στάδια (οριστική – μελέτη εφαρμογής – τεύχη δημοπράτησης) για την ανέγερση νέου κτιρίου μουσείου και για την αποκατάσταση και ένταξη νέων χρήσεων στο διατηρητέο κτίριο πρώην Χυμοφίξ. Στην ανάθεση θα περιλαμβάνεται: πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα, πλήρης αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική αποτύπωση του υπάρχοντος διατηρητέου κτίσματος, μελέτη στατικής επάρκειας του υπάρχοντος διατηρητέου κτίσματος, αρχιτεκτονική μελέτη, αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, στατική μελέτη, μηχανολογικές – ηλεκτρολογικές – ηλεκτρονικές μελέτες, μελέτη παθητικής και ενεργειακής πυροπροστασίας, μελέτη ενεργειακής απόδοσης, γεωτεχνική μελέτη, τεύχη δημοπράτησης.

· Τη συγκρότηση του φακέλου του διαγωνισμού, γενικά των διαγωνισμών.

· Τη χρηματοδότηση της μελέτης με το ποσό 2.785.068,23 ευρώ.

3. Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι 48 μήνες με χρόνο υλοποίησης της μελέτης 12 μήνες. Ως χρόνος έναρξης της προθεσμίας των 48 μηνών θεωρείται η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι εγκρίσεων, και ο χρόνος εκπόνησης της μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης.

4. Για πρώτη φορά προσδιορίζονται οι επιμέρους προθεσμίες, όπως ακριβώς απαιτήσαμε από το υπουργείο Πολιτισμού, οι οποίες έχουν ως εξής:

– Σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθεί η αρχιτεκτονική προμελέτη.

– Μουσειολογική μελέτη – μουσειογραφική μελέτη θα εκπονηθούν από το ΥΠΠΟΑ πριν τη φάση εκπόνησης της οριστικής μελέτης, εντός 12 μηνών από την έγκριση της προμελέτης.

– Μετά την έκδοση του νέου πλαισίου διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών από το ΥΠΕΝ, η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας θα συντάξει τον φάκελο του έργου για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό εντός 3 μηνών.

– Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης.

– Οι μελέτες θα εκπονηθούν εντός 12 μηνών συνολικά από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσής τους.

5. Για πρώτη φορά, όπως είχαμε ζητήσει με την επιστολή μας, το υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει:

– Να ορίσει τους ειδικούς όρους προστασίας των μνημείων που προστατεύονται εντός του οικοπέδου του Χυμοφίξ προκειμένου να προσδιοριστεί η θέση του μουσείου και τυχόν άλλοι περιορισμοί ή προδιαγραφές που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι μελετητές, όπως ακριβώς ζητήσαμε.

– Να προσδιοριστεί το ρυμοτομικό σχέδιο και να συνυπολογιστούν οι πολεοδομικοί περιορισμοί”.

Το σωματείο εκτιμά ακόμη πως “από όσα αναφέρονται αναλυτικά στη νέα προγραμματική σύμβαση αποδεικνύεται ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ειδικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας δεν είχαν κάνει απολύτως τίποτα τα τελευταία έξι χρόνια σχετικά με την απαραίτητη προετοιμασία και την εκπόνηση της μελέτης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης και γι’ αυτό στη νέα αυτή προγραμματική σύμβαση περιλαμβάνονται και όλα τα προαπαιτούμενα για την προετοιμασία της προκήρυξης της μελέτης. Αποδεικνύεται επίσης ότι το υπουργείο Πολιτισμού δεν είχε προβεί σε καμία ενέργεια τα τελευταία είκοσι χρόνια για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για την εκπόνηση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου. Επομένως δικαίως διαμαρτυρηθήκαμε τόσο έντονα!”.

Οι Φίλοι του Νέου Μουσείου θεωρούν ότι “οι φορείς της Σπάρτης και της Λακωνίας με τη δυναμική κινητοποίησή τους αφύπνισαν όλη αυτή την αδρανούσα διοίκηση”, συμπληρώνοντας πως “αν και όλοι οι φορείς και οι πολίτες είμαστε ιδιαίτερα «πικραμένοι» (κατά την ειρωνική έκφραση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη), δεν θα πάψουμε να διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει και να ελέγχουμε τους υπευθύνους, όσο κι αν «πικραίνουμε» με τις αποκαλύψεις μας για την αδράνειά τους το σύνολο των υπευθύνων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, αλλά και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η πρώτη φάση της προσπάθειάς μας, που διήρκεσε 15 μήνες έρευνας, δημοσιεύσεων και συγκρούσεων, πέτυχε απολύτως! Μετά την ιδρυτική συνέλευση του φορέα μας την ερχόμενη Τετάρτη, 14/6/2017, θα ξεκινήσουμε τη νέα μας προσπάθεια να ελέγξουμε την τήρηση και επίσπευση των χρονοδιαγραμμάτων και την αναζήτηση τρόπου για την πραγματοποίηση του έργου, πλέον, του νέου μας μουσείου.

Και να είμαστε όλοι σίγουροι ότι θα το πετύχουμε, αρκεί να κινηθούμε ενωμένοι και αποφασισμένοι!”.