Το ΔΣ του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, με τη βοήθεια εθελοντών επιστημόνων, παρακολουθεί και παρεμβαίνει σε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός χρηματοδοτούμενου έργου, ώστε σε αυτό να εφαρμόζονται οι αρχές της σχεδίασης για όλους.

Η εφαρμογή των αρχών της σχεδίασης για όλους προβλέπεται από ψηφισμένους νόμους και από τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1083/2006 και απαιτεί την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου προσβασιμότητας σε όλα τα στάδια ενός χρηματοδοτούμενου έργου, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων των πολιτών, με τήρηση των νομοθετημένων τεχνικών προδιαγραφών και των βέλτιστων διεθνών πρακτικών.

Παρότι όμως η παρακολούθηση εκ μέρους του Σωματείου είναι διαρκής, οι τεκμηριωμένες παρεμβάσεις του συχνές και οι υποδείξεις του καθοριστικής σημασίας, αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη. “Κατά συνέπεια παρουσιάζεται το φαινόμενο”, σημειώνει το Σωματείο σε επιστολή του προς το δήμο Σπάρτης, “να ολοκληρώνεται κάποιο έργο με αρκετά σφάλματα και οφθαλμοφανείς κακοτεχνίες, με ευθύνη πρωτίστως των υπηρεσιών του δημοσίου που έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν διοικητικά την υλοποίησή του”.

Συγκεκριμένα, για το έργο της ανακατασκευής της οδού Λεωνίδου στην πόλη της Σπάρτης, το Σωματείο παρενέβαινε με πλήθος επιστολών και ανακοινώσεων κατά το στάδιο της μελέτης επισημαίνοντας λάθη στη σχεδίαση, ενώ και κατά το στάδιο της εκτέλεσης υποδείκνυε στους υπευθύνους τις κακοτεχνίες, τονίζοντας διαρκώς τις οριζόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προδιαγραφές. Σε κάθε στάδιο υλοποίησης κυρίαρχη επισήμανση ήταν το υψηλό κόστος των εκ των υστέρων διορθώσεων σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό.

“Παρόλα αυτά”, υποστηρίζει το Σωματείο, “οι αρμόδιοι τείνουν να παραδώσουν ένα έργο με σφάλματα, κακοτεχνίες και ποσοστό επικινδυνότητας για όλους τους πολίτες. Σε αυτό το σημείο δυστυχώς βρισκόμαστε. Για την επιδιόρθωση των σφαλμάτων και των κακοτεχνιών του συγκεκριμένου έργου, θα πρέπει να δαπανηθεί επιπλέον ποσό από τον προϋπολογισμό του δήμου. Κατά τη διαδικασία προσωρινής παραλαβής του έργου, μέλη του ΔΣ του σωματείου μας ήταν παρόντα, επικουρούμενα από εξειδικευμένους εθελοντές επιστήμονες, και υπέδειξαν στην επιτροπή παραλαβής τα οφθαλμοφανή σφάλματα. Αναμένουμε το πρακτικό προσωρινής παραλαβής, ώστε να καθορίσουμε την περαιτέρω στάση μας”.

Άλλωστε κάθε πολίτης και φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει ένα έργο για τις κακοτεχνίες του, αναφορικά με την έλλειψη τήρησης προδιαγραφών προσβασιμότητας προς τους πολίτες με αναπηρία. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο να παγώσουν οι πόροι για την αποπληρωμή του έργου από τα κοινοτικά κονδύλια, να αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα όλα τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί στους κατασκευαστές, και το χειρότερο να πρέπει ο δήμος Σπάρτης να αποπληρώσει το σύνολο του έργου με ιδίους πόρους, επιβαρύνοντας τους δημότες με αυτό το κόστος.

“Όλα αυτά διότι δεν ακολουθείται ούτε η επιταγή της νομοθεσίας ούτε δίνεται η κατάλληλη προσοχή στις παρεμβάσεις μας”, τονίζει το Σωματείο, που έχει στο πλάνο του ανάλογες παρεμβάσεις για το πεζοδρόμιο προς το πάρκο Γουδέ, για το έργο ανάπλασης της πλατείας Δούκα, για τη διαμόρφωση πεζοδρομίου στη συμβολή της Αρχιδάμου με Των 118, για το πεζοδρόμιο της Δωριέων που αναμένεται, και γενικότερα για κάθε έργο υποδομής που εκτελείται στη Λακωνία. Για τους λόγους αυτούς ζητά τη βοήθεια των μηχανικών με ειδίκευση επί των σχετικών έργων, αλλά και την άμεση ενημέρωσή του από κάθε πολίτη που αντιλαμβάνεται κάποιο σφάλμα ή κακοτεχνία.

Θεωρώντας πως η σχεδίαση για όλους τελικά εξυπηρετεί το σύνολο του πληθυσμού, το Σωματείο διαπιστώνει στην επιστολή του πως “η διαμόρφωση των συνθηκών για την άμεση δημιουργία της επιτροπής παρακολούθησης της εφαρμογής των αρχών της σχεδίασης για όλους και επιτροπής προσβασιμότητας στο δήμο Σπάρτης, στην οποία ενεργά και καθοριστικά θα συμμετέχουμε μεταφέροντας τη συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση μας, αποτελεί σαφές δείγμα πως οι παρεμβάσεις μας έχουν αρχίσει να πιάνουν τόπο. Διαφαίνεται δε ότι υπάρχει μια αρχική αποδοχή της πιθανότητας δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης μέσω της εφαρμογής των αρχών της σχεδίασης για όλους, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Συνεργασία, παρακολούθηση της τήρησης των επιταγών της νομοθεσίας, με ορθό σχεδιασμό και στοχευμένες παρεμβάσεις, μπορούν να φέρουν σύντομα τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, αποδεικνύοντας τη δυναμική που περιέχουν”.