Καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων ζητά ο Δήμος Ευρώτα

katharismos oikopedon

katharismos oikopedon

Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους καλούνται από το δήμο Ευρώτα να προβούν σε καθαρισμό των χώρων αυτών (αποψίλωση και απομάκρυνση βλάστησης, απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της), καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων το αργότερο έως τις 20 Απριλίου, ο δήμος θα προβαίνει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό των χώρων, επιβάλλοντας παράλληλα πρόστιμο πενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε βάρος τους θα βεβαιώνεται η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου και επιπλέον θα υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.