ΚΔΑΥ στις Καρυές και τα σενάρια της πεζοδρόμησης στην αποψινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 7.00′ μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Έγκριση της αριθ.7/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας με θέμα «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2017». Εισηγητής ο κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας.

2ο Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δ’ τριμήνου έτους 2016. (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ποιότητας ζωής έτους 2016. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

4ο Συμπλήρωση κανονισμού για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του δήμου Σπάρτης. (Παν. Αργυρόπουλος)

5ο Περί κατανομής ποσού 81.267,91 ευρώ (α’ κατανομή 2017) για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

6ο Περί ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συμμετοχή του στην πρωτοβάθμια επιτροπή αμπελοοινικών θεμάτων. (Στ. Αργυρόπουλος)

7ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής μικρών έργων (μέχρι του ποσού των 5.869,41 ευρώ) του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2017. (Παν. Αργυρόπουλος)

8ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας “Συλλογή νερατζιών” αρμοδιότητας Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. (Στ. Αργυρόπουλος)

9ο Έγκριση διαδικασίας της διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 Ν.4412/2016) για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου”. (Παναγιώτης Ρήγας)

10ο Έγκριση της αριθ.4/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα “Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2017”. (Σάββας Βελισσάρης)

11ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου “Επέκταση – βελτίωση αρδευτικών δικτύων ΔΚ Σπαρτιατών”. (Παν. Αργυρόπουλος)

12ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου “Επέκταση αρδευτικού δικτύου ΤΚ Καρυών”. (Παν. Αργυρόπουλος)

13ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Βελτίωση τέως δημαρχείου Μυστρά”, αναδόχου K/Ξ Μουτσόπουλος Κων. του Δ. – Ρογκάκος Ευάγελ. του Γ. (Παν. Αργυρόπουλος)

14ο Κοπή (θανάτωση) δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του δήμου Σπάρτης. (Στ. Αργυρόπουλος)

15ο Έγκριση χωροθέτησης “Μονάδας μηχανικής διαλογής – ΚΔΑΥ [σ.σ. Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών] και μονάδας παρασκευής εδαφοβελτιωτικών από μη επικίνδυνα απόβλητα” στη θέση “Σκούπα” Καρυών και υποβολή αιτήματος παραχώρησης στο δασαρχείο. (δήμαρχος)

16ο Αξιολόγηση – επιλογή σεναρίων της “Μελέτης κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις κεντρικές οδούς της Σπάρτης και λοιπές επηρεαζόμενες οδούς”. (Παν. Αργυρόπουλος)