Κοινωνική απόσυρση: Υποβολή δικαιολογητικών ενίσχυσης για τους εσπεριδοπαραγωγούς

Οι παραγωγοί πορτοκαλιών και μανταρινιών που υλοποίησαν το μέτρο της δωρεάν διανομής (κοινωνική απόσυρση) καλούνται να υποβάλουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, το αργότερο μέχρι 10 Ιουλίου, τις σχετικές αιτήσεις πληρωμής μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Η ΔΑΟΚ μετά από έλεγχο πρέπει να υποβάλει τους φακέλους στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι 10 Αυγούστου και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.