Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Λευκής Νύχτας και άλλα θέματα στο αποψινό Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα και ώρα 19.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Χορήγηση άδειας στο δημοτικό σύμβουλο κ. Κυριάκο Στρίφα. Εισηγητής ο κ. Σπύρος Μοιράγιας.

2ο Ανάκληση της υπ΄αριθ. 272/17-07-2017 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα “Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας δήμου Σπάρτης»”. (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για το έργο “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας δήμου Σπάρτης”. (Δημ. Αποστολάκος)

4ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεμπτεμβρίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας δήμου Σπάρτης”, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

5ο Περί αδελφοποίησης του δήμου Σπάρτης με το δήμο Le Plessis-Trevise. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

6ο Έγκριση της αριθ.88/2017 κυκλοφοριακής μελέτης “Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την 25η Αυγούστου 2017 για διευκόλυνση διεξαγωγής «Λεύκης Νύχτας», εντός της πόλης της Σπάρτης”. (Παν. Αργυρόπουλος)

7ο Εξέταση αιτήματος του κ. Ζαΐμη Παναγιώτη του Ιωάννη περί έγκρισης κατ’ εξαίρεση χρήσης γης σε ακίνητο επί της οδού Ορθίας Αρτέμιδος αρ. 180 στη Σπάρτη [ΟΤ 76]. (Παν. Αργυρόπουλος)

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για σίτιση Μουσικού Σχολείου έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών της ομάδας 4 “Είδη αρτοποιείου – ζαχαροπλαστικής”, λόγω εν μέρει άγονου αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της γενικότερης προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του δήμου Σπάρτης και των νομικών του προσώπων έτους 2017”, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αριθ. 2/2017 μελέτης. (Δημ. Αποστολάκος)

10ο Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018. (Δημ. Αποστολάκος)

11ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής συμβάσεων προμηθειών σίτισης Μουσικού Σχολείου Σπάρτης, αρμοδιότητας του αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του δήμου Σπάρτης, για το σχολικό έτος 2017 – 2018. (Χρίστος Πλειώτας)

12ο Περί διατηρήσεως ή μη κενωθέντος περιπτέρου στη συμβολή των οδών Κων/νου Παλαιολόγου και Ευαγγελιστρίας της δημοτικής κοινότητας Σπαρτιατών. (Παν. Αργυρόπουλος)

13ο Περί εγκρίσεως πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. (Βασίλης Σκρουμπέλος)

14ο Περί έγκρισης βεβαίωσης εργασιών για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων άρδευσης”. (Παν. Αργυρόπουλος)

15ο Διαγραφή οφειλών. (Δημ. Αποστολάκος)

16ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών αρμοδιότητας Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που αφορούν την εμποροπανήγυρη. (Δημ. Αποστολάκος)

17ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

18ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας επιμόρφωσης υπαλλήλου. (Δημ. Αποστολάκος)

19ο Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών διαμονής και διατροφής της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας ΕΡΤ. (Δημ. Αποστολάκος)

20ό Έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντωμένων οδών δήμου Σπάρτης”, αναδόχου Ι. Κερχουλα & ΣΙΑ ΕΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

21ο Περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙΙ για την “Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου για νηπιαγωγείο ΤΚ Μαγούλας ΔΕ Μυστρά”. (Παν. Αργυρόπουλος)

22ο Περί παράτασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Τσιγκανέ Παναγιώτη. (Δημ. Αποστολάκος)