Μεταφορά μαθητών: Νέα πρόσκληση της Περιφέρειας για διαπραγμάτευση

mathites

mathites

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας καλεί σε διαπραγμάτευση ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές αυτοκινήτων ΕΔΧ (ταξί) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ΠΔ 118/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4286/2014 (ΦΕΚ194/Α), καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τίθενται με τις παραπάνω διατάξεις και με τους ίδιους όρους της αρ. 6765/2-9-2014 [Α.Δ.Α: 79597Λ1-Ζ97] προκήρυξης, που αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών «μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το χρονικό διάστημα από υπογραφής στης σύμβασης μέχρι την 28η-2-2015 σχολικού έτους 2014-2015», συνολικού προϋπολογισμού 1.036.309,06 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και δικαιώματος προαίρεσης 20% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφάλειας, για τη μεταφορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ΠΕ Λακωνίας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα όπου φοιτούν και αντίστροφα για τα δρομολόγια τωντμημάτων Γ1-Γ284 εκτός από τα τμήματα Γ144, Γ158, Γ159, Γ160, Γ202, Γ203, Γ204, Γ179, Γ192, Γ89, Γ111 και Γ119.

Η διαπραγμάτευση θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού την 24η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄ στον 1ο όροφο του διοικητηρίου (2ο χλμ ΕΟ Σπάρτης-Γυθείου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, σύμφωνα μετους όρους που περιέχονται στην αρίθμ. 6765/2-9-2014 [Α.Δ.Α. : 79597Λ1-Ζ97].

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 27313 63184, 185, 186, 250. Ολόκληρη η πρόσκληση προς διαπραγμάτευση είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του διοικητηρίου και στον ιστότοπο ppel.gov.gr. της Περιφέρειας Πελοποννήσου.