Μολάοι: Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο την προσεχή Δευτέρα

Trixeilis Hraklis

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα γίνει τη Δευτέρα 20 Απριλίου και ώρα 18.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

> Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης υποδομών υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Μονεμβασίας». Εισηγητές οι κ.κ. Τσαφατίνου Κατερίνα και Βουνελάκης Γεώργιος.

> Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου στη ΔΚ Νεάπολης». (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

> Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 7 ΔΚ Νεάπολης». (Κουτσονικολής Χαρ.)

> Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχων για αποκατάσταση πρανών δρόμων στη ΔΕ Βοιών». (Καλογερίνης Ηλίας)

> Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και κατασκευή υποδομής για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη ΔΚ Νεάπολης». (Καλογερίνης Ηλ.)

> Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επεκτάσεις αγωγών και κατασκευή παροχών στη ΔΚ Νεάπολης». (Καλογερίνης Ηλ.)

> Περί ορισμού επιτροπών για την οριστική παραλαβή έργων. (Βουνελάκης Γ.)

> Περί καθορισμού του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους πωλητές λαϊκών αγορών (παραγωγούς και επαγγελματίες) του δήμου Μονεμβασίας για το οικ. έτος 2015 και εφεξής. (Σουρλάς Ιωάννης)

> Περί χορηγήσεως αδειών παραγωγών – πωλητών λαϊκών αγορών. (Σουρλάς Ιωάν.)

> Περί προωθήσεως της διαδικασίας χωροθέτησης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση «Άγιος Νικόλαος» Κυπαρισσίου έως ότου τελειώσει η διαδικασία νομιμοποίησης στη λιμενική εγκατάσταση «Παραλία» ΤΚ Κυπαρισσίου. (Τραϊφόρος Παναγιώτης και Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

> Περί εγκρίσεως της αριθ. 17/2015 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015. (Αλειφέρη Παναγιώτα)

> Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του δήμου. (Αλειφέρη Π.)

> Περί λήψεως συμπληρωματικής απόφασης της αριθ. 23/2015 ΑΔΣ, η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρων. (Μαυρομιχάλης Κων/νος).