Μονεμβάσια: Τα έργα μεταφοράς ρεύματος φέρνει με ερώτησή του στη Βουλή ο Θανάσης Δαβάκης

Ερώτηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος Π. Σκουρλέτη αναφορικά με το σχεδιασμό των έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΑΔΜΗΕ στην περιοχή του δήμου Μονεμβασίας, για τη διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου, κατέθεσε στη βουλή ο Θανάσης Δαβάκης. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας:

“Στις 17-5-2016, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης (ΔΠΑ) του εθνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για τα έτη 2017-2026. Η διαδικασία της διαβούλευσης έκλεισε στις 17-6-2016 και το πρόγραμμα βρίσκεται στη φάση τελικής διαμόρφωσης και έγκρισης από την ανωτέρω αρχή (ΡΑΕ).

Προηγουμένως, στις 23-3-2016, ο ΑΔΜΗΕ είχε προβεί σε πρόσκληση – διακήρυξη με αντικείμενο την εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τα έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνονται στο ΔΠΑ 2007-2026. Επίσης, στις 11-3-2016, δηλαδή πριν την έναρξη της προαναφερθείσας διαβούλευσης, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε στην προκήρυξη σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τοπογραφικής αποτύπωσης, προκειμένου για την κατασκευή της χάραξης «Τερματικός Συκιάς έως Υ/Σ Ζεύξης ΝΑ Πελοποννήσου».

Η χάραξη της γραμμής αυτής δεν βρίσκει την τοπική κοινωνία και τους θεσμικούς εκπροσώπους της σύμφωνους.

Το δημοτικό συμβούλιο Μονεμβασίας, με την υπ’ αριθμ. 140/2016 απόφασή του, κατέληξε ομόφωνα στην έκφραση αρνητικής θέσης σχετικά με την προαναφερόμενη πρόταση του ΑΔΜΗΕ (χάραξη γραμμής «Τερματικός Συκιάς έως Υ/Σ Ζεύξης ΝΑ Πελοποννήσου»).
Επίσης, αποφάσισε ότι θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ακύρωση του συγκεκριμένου σχεδιασμού.

Αρνητική στάση απέναντι στο σχέδιο αυτό έχει και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σύμφωνα με σχετική εισήγηση, η συγκεκριμένη χάραξη επηρεάζει άμεσα, και με σαφώς αρνητικό πρόσημο, μια ευρύτερη περιοχή, όπου το περιβαλλοντικό και το πολιτισμικό απόθεμα αποτελούν τους μοναδικούς αναπτυξιακούς μοχλούς της.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ειδικά τις αποφάσεις και τις εισηγήσεις των οργάνων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης,
Ερωτάται ο κ. υπουργός:
1. Για ποιο λόγο το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης 2017-2026 αναμένεται να εγκριθεί από τη ΡΑΕ χωρίς τους περιβαλλοντικούς όρους που θα προκύψουν από την αντίστοιχη ΣΜΠΕ, η οποία δεν έχει ακόμη εκπονηθεί και δημοσιευθεί (όπως προβλέπεται από την οδηγία 2001/42/ΕΚ για προγράμματα ενέργειας);
2. Για ποιο λόγο ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε στις παραπάνω ενέργειες, θεωρώντας τη χάραξη «Τερματικός Συκιάς έως Υ/Σ Ζεύξης ΝΑ Πελοποννήσου» ως δεδομένη, προεξοφλώντας τη μη τροποποίηση ή και ακύρωσή της στη φάση της διαβούλευσης ή στη φάση της έγκρισης της ΣΜΠΕ που θα ακολουθήσει;
3. Για ποιο λόγο δεν προηγήθηκε εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ κανενός είδους πρωτοβουλία συνεργασίας ή ενημέρωσης των τοπικών φορέων, πέραν της δημόσιας διαβούλευσης;”.