Νέα κοινή υπουργική απόφαση για τα σημεία υδροληψίας

geotrisi

geotrisi

Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σπάρτης ενημερώνει ότι στο ΦΕΚ 2878 – τ. Β΄ – 27-10-2014 δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ αριθ. 146896/17-10-2014: «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις».

Στις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπάγονται νέα και υφιστάμενα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων. Επίσης οι διατάξεις της εφαρμόζονται στις νέες και υφιστάμενες χρήσεις των υδάτων, ανεξάρτητα αν τα σημεία υδροληψίας (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές κλπ) είναι ιδιωτικά, δημόσια ή δημοτικά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στο εξής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στην εν λόγω ΚΥΑ για τα σχετικά οριζόμενα κατά κατηγορία αδειών.

Προϋπόθεση για αδειοδότηση είναι να υποβληθεί προηγουμένως δήλωση και εγγραφή του σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ).

Η ΚΥΑ δεν αφορά αυτούς τους κατόχους υδροληψίας που έχουν ήδη υποβάλει φάκελο αίτησης αδειοδότησης, με τα μέχρι τώρα ισχύοντα. Σημειώνεται όμως ότι όσοι έχουν κάνει μόνο δήλωση εγγραφής στο ΕΜΣΥ οφείλουν να υποβάλουν και φάκελο αδειοδότησης (πλην των περιπτώσεων του άρθρου 1.2 της ΚΥΑ).

Στην ανωτέρω ΚΥΑ υπάρχει συνημμένο παράρτημα Υποδειγμάτων για συμπλήρωση κατά περίπτωση.