Οικονομική ενίσχυση απόρων μελών του Σωματείου ΑμεΑ Λακωνίας

logo Somateiou AMEA

logo Somateiou AMEA

Το ΔΣ του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας κάθε ημερολογιακό έτος καλεί τα μέλη του να προσκομίζουν προς έλεγχο τα προσωπικά τους έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα και σε ισχύ πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής του ασφαλιστικού τους φορέα), ώστε να ενημερώνεται το σωματείο για τις τυχόν μεταβολές του ποσοστού αναπηρίας κάθε μέλους, που αποτελεί το κριτήριο για την ένταξη και την παραμονή κάποιου ως μέλους του σωματείου.

Σύμφωνα με το καταστατικό, ως τακτικό μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε άνθρωπος του οποίου το ισχύον πιστοποιητικό αναπηρίας από την αρμόδια αρχή αναγράφει ποσοστό αναπηρίας άνω του 40%.

Σχεδόν κάθε ημερολογιακό έτος, το σωματείο προβαίνει στην οικονομική ενίσχυση απόρων μελών, με ποσό το ύψος του οποίου αποφασίζεται και είναι ανάλογο των τρεχόντων ταμειακών στοιχείων. Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ, το ποσό που δύναται να διατεθεί για την οικονομική ενίσχυση των απόρων μελών στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ανέρχεται σε 2.500 ευρώ.

Για το λόγο αυτό, εκτός από το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή της υγειονομικής επιτροπής, το ΔΣ κάλεσε τα μέλη του σωματείου να προσκομίσουν οικειοθελώς το πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.

Για να κριθεί ένα μέλος του σωματείου ως δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης, το ΔΣ χρησιμοποιεί ως εργαλείο την ακόλουθη απόφαση σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας κάποιου προσώπου ως τελικού δικαιούχου της διανομής τροφίμων:

“ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 414 22 Φεβρουαρίου 2013

8821

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 279/23460

Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησής τους, του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της ΕΕ

Άρθρο 4 Κριτήρια επιλεξιμότητας

Α. Κριτήριο επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων.

Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορφώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων και είναι:

1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.

2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.

II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.

III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 14.400 €.

IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.

V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.

3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €.

Σε περίπτωση άπορης οικογένειας με ένα ή και περισσότερα μέλη που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό”.

Η διανομή οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015 στο γραφείο του Σωματείου ΑμεΑ Λακωνίας σε πενήντα μέλη, τα οποία πληρούσαν τα ανωτέρω κριτήρια και στα οποία διανεμήθηκε το ποσό των 2.500 ευρώ (πενήντα ευρώ στο καθένα).