Οι αντιδήμαρχοι Μονεμβασίας και οι αρμοδιότητές τους

O δήμαρχος Μονεμβασίας Ηρακλής Τριχείλης όρισε, με θητεία από 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2020, τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους ως αντιδημάρχους και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα των Μολάων και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) διοικητικών υπηρεσιών και των ΚΕΠ, β) οικονομικών υπηρεσιών, γ) διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δ) προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής, ε) ηλεκτροφωτισμού του δήμου, στ) λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της ΔΕ Μολάων.

Τον Σταύρο Χριστάκο κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα της Μονεμβασίας και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) παρακολούθησης και ελέγχου οικονομικών θεμάτων και ειδικότερα των εσόδων του δήμου, β) διαχείρισης απορριμμάτων, γ) λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της ΔΕ Μονεμβασίας.

Τον Χαράλαμπο Μαρούση και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων, β) καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών ΔΕ Βοιών, γ) ύδρευσης ΔΕ Βοιών, δ) λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της ΔΕ Βοιών.

Τον Παναγιώτη Τραϊφόρο κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα Ζάρακα και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) ζωικής παραγωγής, β) λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων ΧΑΔΑ της ΔΕ Ζάρακα.

Τον Χαράλαμπο Κουτσονικολή κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα των Βοιών και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) αποχέτευσης, β) τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και αλιείας.

Τον Ιωάννη Σουρλά κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα του Ασωπού και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) πολιτικής προστασίας, β) καθαριότητας – αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, γ) ύδρευσης, δ) αγροτικής παραγωγής, ε) λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης χώρων ΧΑΔΑ της ΔΕ Ασωπού.

Σε όλους τους κατά τόπον αντιδημάρχους ο κ. Τριχείλης μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των πολιτικών γάμων.

Εξάλλου, όλοι οι κατά τόπον αντιδήμαρχοι προβαίνουν στη θεώρηση αντιγράφων των προσερχομένων στην αντίστοιχη δημοτική ενότητα πολιτών. Εξουσιοδοτούνται επίσης να υπογράφουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες – ληξιαρχεία που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. Ακόμη, απαντούν εγγράφως ή προφορικώς, ως ορίζει το άρθρο 61 παρ. 3 του Ν.3852/2010, για θέματα αρμοδιοτήτων τους.

Στον αντιδήμαρχο Κων/νο Μαυρομιχάλη χορηγείται δικαίωμα να υπογράφει όλους τους βεβαιωτικούς καταλόγους του δήμου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες:

• Του αντιδημάρχου Κων/νου Μαυρομιχάλη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο δήμαρχος, απόντος αυτού ο αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

• Του αντιδημάρχου Ιωάννη Σουρλά, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο δήμαρχος, απόντος αυτού ο αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Μαρούσης.

• Του αντιδημάρχου Χαράλαμπου Κουτσονικολή, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Μαρούσης.

• Του αντιδημάρχου Παναγιώτη Τραϊοφόρου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος Κων/νος Μαυρομιχάλης.

• Του αντιδημάρχου Σταύρου Χριστάκου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος Κων/νος Μαυρομιχάλης.

Τέλος, όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί από 2/9/2019 έως 1/9/2020 ο αντιδήμαρχος Κων/νος Μαυρομιχάλης.