Οι νέοι αντιδήμαρχοι Μονεμβασίας και οι αρμοδιότητές τους μέχρι το 2019

Ο δήμαρχος Μονεμβασίας όρισε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως αντιδημάρχους με θητεία από 1/3/2017 μέχρι 31/8/2019, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Με αντιμισθία τον κ. Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη του Χρίστου κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα των Μολάων και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Διοικητικών Υπηρεσιών και των ΚΕΠ, β) Οικονομικών Υπηρεσιών, γ) Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δ) Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ε) Ηλεκτροφωτισμού του δήμου, στ) Διαχείρισης απορριμμάτων, ζ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της ΔΕ Μολάων.

2. Με αντιμισθία τον κ. Σταύρο Χριστάκο του Ηλία κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη ΔΕ Μονεμβασίας και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Την παρακολούθηση και έλεγχο οικονομικών θεμάτων και ειδικότερα των εσόδων του δήμου, β) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της ΔΕ Μονεμβασίας.

3. Με αντιμισθία τον κ. Ηλία Καλογερίνη του Σταύρου και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων, β) Καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών ΔΕ Βοιών, γ) Ύδρευσης ΔΕ Βοιών.

4. Με αντιμισθία τον κ. Παναγιώτη Τραϊφόρο του Αριστείδη κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη ΔΕ Ζάρακα και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Ζωικής παραγωγής, β) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων ΧΑΔΑ της ΔΕ Ζάρακα.

5. Χωρίς αντιμισθία τον κ. Χαράλαμπο Κουτσονικολή του Κων/νου κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη ΔΕ Βοιών και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Αποχέτευσης, β) Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και αλιείας, γ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της ΔΕ Βοιών.

6. Χωρίς αντιμισθία τον κ. Ιωάννη Σουρλά του Παναγιώτη κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη ΔΕ Ασωπού και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Πολιτικής προστασίας, β) Καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, γ) Ύδρευσης, δ) Αγροτικής παραγωγής, ε) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης χώρων ΧΑΔΑ της ΔΕ Ασωπού.

Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.