Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020

enisxysi mikromesaion epixeiriseon

enisxysi mikromesaion epixeiriseon

Επιστολή με την οποία διατυπώνει προτάσεις πάνω στο νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, για την καλύτερη δυνατή απορρόφηση και αξιοποίηση των επιδοτήσεων και την τοπική ανάπτυξη, απευθύνει η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας Βασιλική Δερτιλή προς τον αρμόδιο υφυπουργό Αλέξη Χαρίτση.

Το Επιμελητήριο, αφού εξέτασε το νέο πλαίσιο που τίθεται από το υπουργείο αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες των τοπικών ΜΜΕ και ΠΜΕ, προτείνει τα εξής:

Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

– Εφόσον το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους, θα ήταν ωφελιμότερο η κατανομή του προϋπολογισμού να γίνει αντίστροφα, δηλαδή να δοθεί για το 2015 το 60% και για το 2016 το 40%. Η εμπροσθοβαρής υλοποίηση του προγράμματος θα δώσει ανάσα στην ελληνική οικονομία, η οποία πλήττεται σφοδρά τα τελευταία χρόνια και λόγω της οικονομικής ασφυξίας, αλλά και λόγω της σημαντικής καθυστέρησης εφαρμογής προγραμμάτων ΕΣΠΑ κατά δύπ χρόνια. Επιπρόσθετα, η εμπειρία δείχνει ότι ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων αυξάνεται προς το τέλος της προγραμματικής περιόδου από τα αδιάθετα κονδύλια, και στο τέλος μέρος του προϋπολογισμού δεν αξιοποιείται καθόλου.

– Ως υφιστάμενη θα έπρεπε να ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2014, καθώς εκ των πραγμάτων το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο έτος 2016.

– Το ποσό της προκαταβολής, εφόσον είναι συνδεδεμένο με αντίστοιχη εγγυητική επι-στολή από την τράπεζα, θα μπορούσε να αυξηθεί διευκολύνοντας την έγκαιρη υλοποίηση των σχεδίων και την άμεση ενεργοποίηση της ελληνικής οικονομίας και κυρίως του κατασκευαστικού κλάδου. Υπενθυμίζεται ότι μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού των σχεδίων αφορά σε κτιριακές παρεμβάσεις.

– Η έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών να είναι η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης.

Πρόγραμμα «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

– Να αφαιρεθεί ο αριθμός των ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ) από τις προϋποθέσεις υπαγωγής μιας επιχείρησης, καθώς αντιβαίνει στον ορισμό της «πολύ μικρής επιχείρησης» η οποία μπορεί να μην έχει καμία ΕΜΕ. Επίσης το πρόγραμμα, καθώς απευθύνεται στον κλάδο του τουρισμού, θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη την εποχικότητα των εργασιών και άρα και των τυχόν υπαλλήλων, η οποία δυσχεραίνει τη συμπλήρωση ΕΜΕ όπως ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Μάλιστα, σε πολλές τουριστικές περιοχές ήπιου τουρισμού, η πλειοψηφία των τουριστικών μονάδων είναι ενοικιαζόμενα δωμάτια τα οποία διαχειρίζεται ο ιδιοκτήτης μόνος του χωρίς να απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού.

– Να προστεθούν στο πρόγραμμα αυτό και οι επιχειρήσεις εστίασης οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον τουρισμό. Η ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων χωρίς την ταυτόχρονη ανάπτυξη χώρων εστίασης μπορεί να εκτροχιάσει την ολιστική τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου και να υποβαθμίσει τις επενδύσεις που θα γίνουν από τους παρόχους καταλυμάτων μέσω του προγράμματος αυτού.

Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

– Να αφαιρεθεί η ρήτρα της διατήρησης της επιχείρησης για τουλάχιστον τρία έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου για τις επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό. Δεδομένης της οικονομικής αβεβαιότητας και των κλυδωνισμών που έχει ήδη υποστεί η οικονομία μας, η ρήτρα αυτή θα μπορούσε να αποτρέψει τους νέους από το να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Η φύση του προγράμματος αυτού θα πρέπει να είναι ενθαρρυντική και υποστηρικτική για τους νέους φιλόδοξους επιχειρηματίες –οι οποίοι ξεκινούν με αρκετό δισταγμό– και όχι ασφυκτική.

Πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

Η ημερομηνία γέννησης των υποψηφίων είναι άτοπη, καθώς μέχρι την προκήρυξη του προγράμματος οι περισσότεροι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και θα κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. Ο τίτλος σπουδών από μόνος του θα μπορούσε να είναι ικανή προϋπόθεση, ορίζοντας επιπρόσθετα το ανώτερο όριο ηλικίας ώστε να ωφεληθούν πραγματικά οι ηλικιακές ομάδες στις οποίες παρουσιάζονται αυξημένα ποσοστά ανεργίας.

Ζημιές από καιρικά φαινόμενα

Καταλήγοντας το Επιμελητήριο τονίζει προς τον υφυπουργό πώς είναι σημαντικό να στηριχθούν επίσης επιχειρήσεις οι οποίες ζημιώθηκαν από καιρικά φαινόμενα. Άλλωστε ο νομός μας το καλοκαίρι επλήγη σφοδρά από ανεμοστρόβιλους και πυρκαγιές, που κατέστρεψαν έως και ολοσχερώς πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και σε περιοχές απομακρυσμένες, όπου η επιχειρηματική δραστηριότητα χρήζει ενίσχυσης ως ανάχωμα στην εγκατάλειψή τους.