Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και η αγάπη του Κυρίου

γράφει ο Βαγγέλης Μητράκος


Επειδή εκείνοι που στρέφονται εναντίον των προσφύγων και των μεταναστών λένε ότι έχουν μέσα στο πακέτο της ιδεολογίας τους (αλίμονο) και τον Θεό, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να εξηγήσουν πώς γεφυρώνεται το χάσμα ανάμεσα στην κοινωνική τους συμπεριφορά και στη διδασκαλία του Ιησού έτσι όπως με σαφήνεια και απολυτότητα αυτή εκφράστηκε μέσα από τα Ευαγγέλια:

«Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ·

ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με.

τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων·

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.

καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.» Ευαγγέλιο του Ματθαίου

Στην παραβολή αυτή ο Χριστός βάζει , για μια ακόμα φορά, σαν κυρίαρχο στοιχείο της Διδασκαλίας Του την Αγάπη προς τον συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στο συνάνθρωπο που έχει ανάγκη, τον πεινασμένο, τον διψασμένο, τον ξένο, τον ασθενή, τον φυλακισμένο. Και δεν είναι μόνον αυτό. Ταυτίζει ο Ιησούς τον εαυτό Του με καθένα απ’ αυτούς τους συνανθρώπους που αναφέρει στην παραβολή του και παραγγέλνει πως αν αυτό το καθήκον της Αγάπης δεν το αναλαμβάνει κάποιος έναντι των συνανθρώπων του είναι σαν να μην το αναλαμβάνει έναντι του ίδιου του Κυρίου.

Ας γίνουμε, λοιπόν, Τελώνες και όχι Φαρισαίοι και ας αναλάβουμε το κορυφαίο και αυτό καθήκον της Αγάπης απέναντι στους συναθρώπους μας , τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Διαφορετικά μας αξίζει το «Ουαί» και η αποδοκιμασία του Κυρίου και ο χαρακτηρισμός του Αποστόλου Πάυλου: «χαλκοί ηχούντες» και «κύμβαλα αλαλάζοντα»:

Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. Ευαγγέλιο του Ματθαίου

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Προς Κορινθίους Α’ Επιστολή Παύλου