Οκτώ προσλήψεις στο ΝΠΔΔ Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Ευρώτα

Dimos Eyrota

Dimos Eyrota

Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Ευρώτα “Νικηφόρος Βρεττάκος” ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ ατόμων. Συγκεκριμένα:

Υπηρεσία

Ειδικότητα

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

για τη στελέχωση των δομών Παιδικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη, Παιδικός Σταθμός Κροκεών, Παιδικός Σταθμός Βλαχιώτη

ΥΕ Εργατών/-τριών Καθαριότητας

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/8/2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

3

για τη στελέχωση των δομών Παιδικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη και Παιδικός Σταθμός Κροκεών

ΔΕ Μαγείρων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/8/2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

2

για τη στελέχωση των δομών Παιδικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη, Παιδικός Σταθμός Κροκεών, Παιδικός Σταθμός Σκάλας

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/8/2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

3

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: “ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα, Ιωάννης Λιναρδάκου 5, Σκάλα Λακωνίας, ΤΚ 23051”, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Σοφίας Κωσταρέλου (τηλέφωνο επικοινωνίας 27353 60038). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.