Ονόματα και αρμοδιότητες των αντιδημάρχων Ευρώτα

Grypiotis Giannis

Grypiotis Giannis

Ο δήμαρχος Ευρώτα κ. Γιάννης Γρυπιώτης ορίζει τους αντιδημάρχους, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 1/9/2014 έως 28/2/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

Α. Ορίζει αντιδήμαρχο τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Σωτηράκο “Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) – Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας”, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες, οι οποίες θα ασκούνται στα όρια του δήμου:

Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και αντίστοιχων οργανικών μονάδων του δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης – τεχνικό αρχείο, προγραμματισμού, μελετών και επίβλεψης έργων, εκτέλεσης έργων οδοποιίας, εκτέλεσης κτιριακών έργων, εκτέλεσης έργων υπαίθριων χώρων, δικτύων, τεχνικών συνεργείων, προγραμματισμού και οργάνωσης μελετών – επίβλεψης έργων.

Την εποπτεία και ευθύνη του πολεοδομικού σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδομικών μελετών, τοπογραφικών εφαρμογών, οικοδομικών αδειών και ελέγχου, αυθαιρέτων, τεχνικού αρχείου – γραμματείας.

Συντονίζει, οργανώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του δήμου και κάνει κάθε απαραίτητη επαφή με κάθε δημόσια αρχή ή φορέα που εμπλέκεται στην υλοποίηση των τεχνικών έργων.

Συντονίζει, οργανώνει και παρακολουθεί όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ωρίμανση των μεγάλων τεχνικών έργων και τις υπό υλοποίηση μελέτες.

Έχει την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και αντίστοιχων οργανικών μονάδων του δήμου και συγκεκριμένα των: προσόδων, ΤΑΠ και τελών καθαριότητας – φωτισμού, ελέγχου, δημοτικής περιουσίας, ταμειακής βεβαίωσης εισπράξεων κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, προϋπολογισμού, εκκαθάρισης δαπανών, προμηθειών, λογιστηρίου-διπλογραφικού, ταμείου, διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του προϋπολογισμού, την κατάρτιση προγράμματος ταμειακών ροών, την ανάπτυξη και εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και την ορθολογική, χρηστή και σύννομη διαχείριση των οικονομικών πόρων του δήμου και τον ορθό προγραμματισμό των κάθε φύσεως δαπανών και την ομαλή λειτουργία της αποθήκης. Στα αρμόδια όργανα κάνει τις αντίστοιχες εισηγήσεις.

Υπογράφει όλες τις προκηρύξεις διαγωνισμών έργων.

Προεδρεύει στην Οικονομική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπογράφει όλες τις προκηρύξεις διαγωνισμών προμηθειών, εκδίδει τις αποφάσεις ανάθεσης προμηθειών και υπογράφει όλες τις σχετικές συμβάσεις.

Έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του δήμου (κληροδοτήματα, καταστήματα, διαμερίσματα, αγροτεμάχια, οικόπεδα κλπ). Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες εισηγείται την καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας αυτής.

Έχει την εποπτεία των ΤΟΕΒ.

Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Να υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια του δήμου Ευρώτα.

Έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης, συντονισμού καλής λειτουργίας, ελέγχου και υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω Διευθύνσεων και αρμοδιοτήτων, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Προεδρεύει του Συμβουλίου Εγκληματικότητας/Παραβατικότητας.

Τελεί πολιτικούς γάμους.

Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος.

Β. Ορίζει αντιδήμαρχο τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Θεόδωρο Μπόλλα “Διοικητικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξη Αγροτικής Οικονομίας και Τουρισμού, Παιδείας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας” , στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες, οι οποίες θα ασκούνται στα όρια του δήμου:

Την εποπτεία και ευθύνη των διοικητικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης.

Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.

Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού.

Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας της Διεύθυνσης των ΚΕΠ.

Τη λειτουργία των υπηρεσιών αλλοδαπών και μεταναστών.

Έχει την ευθύνη για θέματα τουρισμού, αγροτουρισμού.

Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Δημοτικού Γεωργικού Ινστιτούτου.

Έχει την ευθύνη για θέματα ετεροδημοτών.

Είναι υπεύθυνος για θέματα μηχανοργάνωσης.

Είναι υπεύθυνος για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.

Είναι υπεύθυνος για θέματα προσωπικού.

Είναι υπεύθυνος γεωργικών – κτηνοτροφικών – μελισσοκομικών θεμάτων.

Έχει την εποπτεία της γεωτεχνικής υπηρεσίας.

Έκδοση αδείας λειτουργίας καταστημάτων υγ. ενδιαφέροντος και λαϊκών αγορών και συγκεκριμένα τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα, τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή, τη λειτουργία δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών, τη διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες, γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του δήμου.

Επιμελείται και μεριμνά για θέματα που αφορούν στη διάχυση της γνώσης και της επιστήμης και στη διασύνδεση του δήμου με τα σχολεία.

Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας του τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» στο δήμο.

Έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής του προγράμματος e-ΚΕΠ, όπως αυτό θα καταρτιστεί και διατυπωθεί από το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αναπληρώνει τον δήμαρχο στην Επιτροπή Διαβούλευσης.

Προεδρεύει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχει την ευθύνη εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεων.

Είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων για την ανασυγκρότηση περιοχών του δήμου.

Από κοινού με τους άλλους αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του .

Να υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια του δήμου Ευρώτα.

Έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης, συντονισμού καλής λειτουργίας, ελέγχου και υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω Διευθύνσεων και αρμοδιοτήτων, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Τελεί πολιτικούς γάμους.

Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος.

Γ. Ορίζει αντιδήμαρχο τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Θεόδωρο Παπαγιαννόπουλο “Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης” , στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες, οι οποίες θα ασκούνται στα όρια του δήμου:

Έχει την ευθύνη της Δημοτικής Υπηρεσίας Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης – Όμβριων Υδάτων.

Έχει την ευθύνη της εφαρμογής του κανονισμού Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης.

Έχει την ευθύνη να μεριμνά σε θέματα μελετών έργων και εργασιών που αφορούν την ύδρευση, άρδευση και αποχέτευση – όμβριων υδάτων.

Έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης.

Έχει την ευθύνη των αντλιοστασίων.

Έχει την ευθύνη της συντήρησης και διαχείρισης της αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών.

Έχει την ευθύνη των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

Από κοινού με τους άλλους αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Να υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια του δήμου Ευρώτα.

Έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης, συντονισμού καλής λειτουργίας, ελέγχου και υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω Διευθύνσεων και αρμοδιοτήτων, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Τελεί πολιτικούς γάμους.

Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος.

Δ. Ορίζει αντιδήμαρχο τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ηλία Παναγιωτακάκο “Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου και Διαχείρισης Απορριμμάτων”, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες, οι οποίες θα ασκούνται στα όρια του δήμου:

Εποπτεία και λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.

Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας του ηλεκτροφωτισμού.

Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου.

Εκτέλεσης έργων ηλεκτροφωτισμού.

Την ευθύνη του τομέα ανάπτυξης, ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

Την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου «Στερεά Απόβλητα» για το δήμο Ευρώτα.

Από κοινού με τους άλλους αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Να υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια του δήμου Ευρώτα.

Έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης, συντονισμού καλής λειτουργίας, ελέγχου και υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω Διευθύνσεων και αρμοδιοτήτων, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου.

Τελεί πολιτικούς γάμους.

Προεδρεύει του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος.

Ε. Ορίζει αντιδήμαρχο τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτη Πολολό “Προγραμματισμού και υλοποίησης έργων μικρής κλίμακας (έργα αγροτικής οδοποιίας και συντήρηση δημοτικής οδοποιίας)”, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες, οι οποίες θα ασκούνται στα όρια του δήμου:

Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση πινακίδων ΚΟΚ και φωτεινών σηματοδοτών.

Έχει την ευθύνη να μεριμνά σε θέματα μικρής κλίμακας έργων και εργασιών αγροτικής οδοποιίας & συντήρηση δημοτικής οδοποιίας.

Έχει την ευθύνη να μεριμνά σε θέματα αστυνόμευσης και καθαρισμού ρεμάτων.

Από κοινού με τους άλλους αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του .

Να υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια του δήμου Ευρώτα.

Έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης, συντονισμού καλής λειτουργίας, ελέγχου και υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω Διευθύνσεων και αρμοδιοτήτων, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου.

Τελεί πολιτικούς γάμους.

Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.