Ορίστηκαν οι έξι αντιδήμαρχοι Σπάρτης

Valiotis - dimarxeio

 Valiotis - dimarxeio

Ο δήμαρχος Σπάρτης ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, ως αντιδημάρχους, με θητεία από 2/9/2014 έως και 1/3/2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου:

1. Αποστολάκο Δημήτριο του Νίκωνα

2. Αργυρόπουλο Παναγιώτη του Ευστρατίου

3. Ρήγα Παναγιώτη του Ιωάννη

4. Φλώρο Νικόλαο του Σπυρίδωνα

5. Νικολακάκη Ευάγγελο του Ηλία

6. Σμυρνιό Ευστράτιο του Ιωάννη

Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αποστολάκος Δημήτριος του Νίκωνα, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του δημάρχου θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο Αργυρόπουλο Παναγιώτη του Ευστρατίου.

Ο κ. Βαλιώτης μεταβιβάζει στους αντιδημάρχους την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ΄ύλην και κατά τόπο ως κατωτέρω:

(1) Στον πρώτο οριζόμενο αντιδήμαρχο κ. Αποστολάκο Δημήτριο του Νίκωνα μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

– Εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών. (πρωτόκολλο – διεκπεραίωση – αρχείο, προσωπικό, δημοτολόγιο – μητρώο αρρένων, ληξιαρχείο, γραφείο αλλοδαπών, διοικητική μέριμνα)

– Λειτουργία οικονομικών υπηρεσιών (προϋπολογισμός, απολογισμός, ισολογισμός, δημοτική περιουσία, διαχείριση δαπανών, προμήθειες, αποθήκη, λογιστήριο, ταμειακή υπηρεσία, μισθοδοσία)

– Προμήθειες που εκτελούνται από τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες

– Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (περιλαμβανομένων και των αδελφοποιήσεων)

– Εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας

– Εποπτεία του προσωπικού φύλαξης των σχολικών κτιρίων

– Εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών κτιρίων και του δημαρχειακού μεγάρου

– Θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

– Εποπτεία χρήσης κοινοχρήστων χώρων

(β) Την προεδρία της οικονομικής επιτροπής

– Τη διοίκηση, την παρακολούθηση και γενικά τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.

– Την ευθύνη για τη δημόσια συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, για την πρόσκληση των μελών της σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση και τη δημοσίευση της πρόσκλησης και των αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής στην ιστοσελίδα του δήμου.

– Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων.

(γ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων σύμφωνα με το Ν. 1250/82 και την υπογραφή όλων των σχετικών, με αυτούς, εγγράφων

(δ) Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες:

Για τη δημοτική ενότητα Μυστρά (τοπικές κοινότητες Αγίας Ειρήνης, Αγίου Ιωάννη, Αναβρυτής, Μαγούλας, Μυστρά, Λογγάστρας, Παρορείου, Σουστιάνων και Τρύπης):

– Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.

– Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στη δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.

– Μεριμνά για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες. Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην δημαρχείων και κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων.

– Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– Την τέλεση των πολιτικών γάμων, στη ΔΕ Μυστρά σύμφωνα με το Ν. 1250/82 και την υπογραφή όλων των σχετικών, με αυτούς, εγγράφων.

(2) Στον δεύτερο οριζόμενο αντιδήμαρχο κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη του Ευστρατίου μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

– Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας των υπηρεσιών.

– Μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.

– Έκδοση οικοδομικών αδειών.

– Έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών.

– Εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων.

– Σύνταξη πράξεων εφαρμογής.

– Έργα, προμήθειες και μελέτες που αφορούν τη Δ/νση Πολεοδομίας.

– Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του δήμου.

– Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση κτιριακών έργων.

– Ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμηση κτισμάτων.

– Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση πινακίδων ΚΟΚ και φωτεινών σηματοδοτών.

– Σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του τεχνικού προγράμματος του δήμου (έργα – μελέτες – προμήθειες) σε σχέση με τις ως άνω αρμοδιότητες.

(β) Την προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

(γ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων σύμφωνα με το Ν. 1250/82 και την υπογραφή όλων των σχετικών, με αυτούς, εγγράφων.

(3) Στον τρίτο οριζόμενο αντιδήμαρχο κ. Ρήγα Παναγιώτη του Ιωάννη μεταβιβάζει καθ’ ύλην και κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

– Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας καθαριότητας

– Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων

– Διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών

– Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων

– Καθαριότητα λαϊκών αγορών

– Λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία συμμετέχει ο δήμος

– Εποπτεία λειτουργίας του γραφείου κίνησης των αυτοκινήτων του δήμου

– Καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και των αποθηκών του δήμου στο χώρο του δημοτικού αμαξοστασίου

– Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων

– Έργα και προμήθειες σχετικά με τις ανωτέρω αρμοδιότητες

– Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας κοιμητηρίων.

(β) Την τέλεση των πολιτικών γάμων σύμφωνα με το Ν. 1250/82 και την υπογραφή όλων των σχετικών, με αυτούς, εγγράφων

(4) Στον τέταρτο οριζόμενο αντιδήμαρχο κ. Φλώρο Νικόλαο του Σπυρίδωνος μεταβιβάζει κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

– Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς

(β) Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες:

Για τη δημοτική ενότητα Θεραπνών (τοπικές κοινότητες Αγίων Αναργύρων, Αγριάνων, Γκοριτσάς, Καλλονής, Κεφαλά, Πλατάνας, Σκούρας και Χρυσάφων):

– Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες

– Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στη ΔΕ και τις ΤΚ

– Μεριμνά για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη ΔΕ και τις ΤΚ

– Ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός του πρώην δημαρχείου και κοινοτικών καταστημάτων υλικών και περιουσιακών στοιχείων

– Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– Την τέλεση των πολιτικών γάμων, στη ΔΕ Θεραπνών, σύμφωνα με το Ν. 1250/82 και την υπογραφή όλων των σχετικών, με αυτούς, εγγράφων.

(5) Στον πέμπτο οριζόμενο αντιδήμαρχο κ. Νικολακάκη Ευάγγελο του Ηλία μεταβιβάζει κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Για τη δημοτική ενότητα Πελλάνας (τοπικές κοινότητες Αγίου Κων/νου, Αγόριανης, Αλευρούς, Βορδόνιας, Γεωργιτσίου, Καστορείου, Λογκανίκου, Πελλάνας και Περιβολίων):

– Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.

– Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στη δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.

– Μεριμνά για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.

– Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην δημαρχείων και κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων.

– Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– Την τέλεση των πολιτικών γάμων, στη ΔΕ Πελλάνας, σύμφωνα με το Ν. 1250/82 και την υπογραφή όλων των σχετικών, με αυτούς, εγγράφων.

(6) Στον έκτο οριζόμενο αντιδήμαρχο κ. Σμυρνιό Ευστράτιο του Ιωάννη μεταβιβάζει κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

– Συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού.

(β) Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες:

Για τη δημοτική ενότητα Φάριδος (τοπικές κοινότητες Ανωγείων, Άρνης, Βασιλικής, Γοράνων, Καμινίων, Λευκοχώματος, Ξηροκαμπίου, Παλαιολοπαναγιάς, Πολοβίτσης, Ποταμιάς, Σπαρτιάς και Τραπεζαντής):

– Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.

– Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.

– Μεριμνά για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.

– Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην δημαρχείων και κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων.

– Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– Την τέλεση των πολιτικών γάμων, στη ΔΕ Φάριδος, σύμφωνα με το Ν. 1250/82 και την υπογραφή όλων των σχετικών, με αυτούς, εγγράφων.

Ο δήμαρχος Σπάρτης μεταβιβάζει την αρμοδιότητα υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων ως εξής:

> Στον αντιδήμαρχο Παναγιώτη Ρήγα του Ιωάννη τα χρηματικά εντάλματα που αφορούν έργα, εργασίες, προμήθειες και αυτοκίνητα.

> Στον αντιδήμαρχο Αποστολάκο Δημήτριο του Νίκωνα όλα τα λοιπά χρηματικά εντάλματα, καθώς και αυτά που αφορούν τη μισθοδοσία του προσωπικού του δήμου.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο δήμαρχος.

Στους αντιδημάρχους εντάσσονται -αντίστοιχα- και όλες οι μεταφερόμενες στο εξής αρμοδιότητες που θα υπαχθούν στις υπηρεσίες που εποπτεύουν.

Από το σύνολο των έξι αντιδημάρχων δικαιούνται αντιμισθία οι:

1. Αποστολάκος Δημήτριος του Νίκωνα

2. Ρήγας Παναγιώτης του Ιωάννη

3. Φλώρος Νικόλαος του Σπυρίδωνα

4. Σμυρνιός Ευστράτιος του Ιωάννη.