Ο χιονισμένος Ταΰγετος από το Γεράκι

Ο χιονισμένος Ταΰγετος από το Γεράκι (Χρήστος Μπαλαμπάνος)