Πέντε εποχικές θέσεις στην Ε’ ΕΠΚΑ

arxaiologia

arxaiologia

Η Ε’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόσληψης πέντε ειδικευμένων εργατών ΥΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του 4ου υποέργου “Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες” του έργου ΕΣΠΑ “Βελτίωση της οδού Γυθείου – Αρεόπολης – Γερολιμένα κατά τμήματα”, για χρονικό διάστημα έως 4/12/2014, εξαρτώμενο από τις ανάγκες υλοποίησης του έργου.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, κατά τις ώρες 9.00′ – 13.00′, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο γραφείο της γραμματείας της Ε΄ΕΠΚΑ, στη διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 133 Σπάρτη, ΤΚ 23100, υπόψη κ. Μπισμπή Ελένης, κ. Λυμπεράκη Λαζαράκου Νίκας και κ. Βουλούκου Ιωάννας (τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 23315) εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στην ιστοσελίδα της εφαρμογής “Διαύγεια” (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΠΟΑ (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (16/7/14 έως και 22/7/14).