Πέντε προσλήψεις στο Δήμο Ευρώτα

ergates kathariotitas

ergates kathariotitas

Ο δήμος Ευρώτα ανακοινώσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

ΔΕ – Χειριστής Μηχανήματος Έργου Ομάδας Β΄ Τάξης Γ΄

8 Μήνες

1

ΔΕ – Οδηγός Απορ/ρου

(Με κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου )

8 Μήνες

1

ΥΕ Εργάτες

(γενικών καθηκόντων για την υπηρεσία καθαριότητας)

8 Μήνες

3

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας (Δήμος Ευρώτα, Σκάλα Λακωνίας, ΤΚ 23051), απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κ. Σταυρούλας Π. Βασιλακάκου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 27353 60028).