Παράπλευρες απώλειες λόγω μείωσης του ποσοστού αναπηρίας

anapiria

anapiria

Το ΔΣ του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας αναδεικνύει ένα ακόμη σημαντικά προβληματικό σημείο που πλήττει τους πολίτες με αναπηρία, το οποίο προκύπτει λόγω των αμέτρητων περιπτώσεων όπου το ποσοστό αναπηρίας μειώνεται έπειτα από την εξέταση της επιτροπής του ΚΕΠΑ [Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας].

Συγκεκριμένα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η μείωση του ποσοστού αναπηρίας, για παράδειγμα από 100% σε 67%, οδηγεί σε ποσοστιαία μείωση του επιδόματος ή σύνταξης ΑμεΑ. Όμως στην περίπτωση των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, η μείωση του ποσοστού αναπηρίας κάτω από το 67% οδηγεί σε διακοπή της παροχής σύνταξης στον ασφαλισμένο.

Το ζήτημα που προκύπτει είναι ότι για όσα χρόνια ο ασφαλισμένος του ΟΓΑ θεωρείτο -σύμφωνα με την παλαιότερη γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής- ανάπηρος και λάμβανε σύνταξη/επίδομα, δεν υποχρεωνόταν για το διάστημα αυτό να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές. Μετά όμως από αυτή τη μείωση του ποσοστού αναπηρίας κάτω του 67% θα πρέπει να εγγραφεί εκ νέου στη λίστα των ασφαλισμένων που υποχρεούνται να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ετησίως, εάν επιθυμεί να λάβει σύνταξη γήρατος προσαυξημένη ανάλογα με το ύψος των εισφορών του. Επακόλουθα, όλοι αυτοί οι πολίτες θα χάσουν ένα σημαντικό ποσό από τη σύνταξη γήρατος που θα μπορούσαν να λάβουν, λόγω του ότι δεν κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές κατά τη διάρκεια των ετών που σύμφωνα με το πιστοποιητικό της υγειονομικής επιτροπής ήταν ανάπηροι.

Με τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες, με την κρίση που αντιμετωπίζουν τα αγροτικά προϊόντα, είναι αδύνατο να μπορέσει κανείς από αυτούς να προβεί σε έκτακτη, συγκεντρωτική καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για όλα τα προηγούμενα έτη. Εξάλλου είναι λογικό -και θα πρέπει να τύχει επανεξέτασης το δεδομένο αυτό- ότι η δύσκολη αγροτική εργασία δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί από πολίτες με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω ή τουλάχιστον για συγκεκριμένες κατηγορίες αναπηρίας που είναι αποτρεπτικές για χειρωνακτική εργασία.

Επισημαίνεται δε από το ΔΣ του Σωματείου ΑμεΑ ότι σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία υπάρχει η πρόβλεψη καταβολής μειωμένης σύνταξης ή επιδόματος και σε ασφαλισμένους με ποσοστό αναπηρίας κάτω του 67%, γεγονός το οποίο αποτελεί διαφορετική μεταχείριση των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ.

“Κατά συνέπεια όλοι αυτοί οι άνθρωποι”, αναφέρει συμπερασματικά το Σωματείο, “θα πληθύνουν τις τάξεις της ομάδας των νεόπτωχων, μια ομάδα η οποία μεγεθύνεται τάχιστα, γεγονός που επισημάναμε και με προηγούμενο δελτίο τύπου την 3η Ιουνίου 2014, το οποίο είχε ως θέμα το φάσμα της φτώχειας“.