Παράταση προθεσμιών για τις γεωτρήσεις

geotrisi

geotrisi

Με κοινή υπουργική απόφαση που προώθησε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νίκος Ταγαράς, δίνεται παράταση για την καταγραφή των σημείων υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 (από 15/5/2014 που ήταν η αρχική προθεσμία).

Επιπλέον, η προθεσμία για υποβολή αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας χρήσης νερού παρατείνεται μέχρι 30 Ιανουαρίου 2015 (από 30/9/2014 που ήταν η αρχική προθεσμία).

Με την ίδια ΚΥΑ ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στα δικαιολογητικά για την ηλεκτροδότηση των γεωτρήσεων. Συγκεκριμένα, το διάστημα μέχρι την έκδοση του δελτίου γεωργοτεχνικών και γεωργοοικονομικών στοιχείων (δελτίου Νο1) δεν μπορεί να ξεπερνά τους 18 μήνες, από την 30ή Νοεμβρίου 2014.