“Περισσότερες δαπάνες στα βιβλία των αγροτών”

vouleytes

vouleytes

Τροπολογία για τις δαπάνες που πρέπει να συνυπολογίζονται στα βιβλία εσόδων–εξόδων που υποχρεούνται να τηρούν στο εξής οι αγρότες κατέθεσαν δεκατρείς βουλευτές της ΝΔ, μεταξύ των οποίων και η βουλευτής Λακωνίας κ. Φεβρωνία Πατριανάκου.

Οι βουλευτές ζητούν στα έξοδα των αγροτών να συνυπολογιστούν ακόμη -πέρα από τα καύσιμα, τις συντηρήσεις των αγροτικών μηχανημάτων κλπ- και οι δαπάνες για την πληρωμή των εργατών που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες, στις κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές και αλιευτικές εργασίες, καθώς και τα ημερομίσθια του αγρότη, κτηνοτρόφου, πτηνοτρόφου και αλιέα, όπως και των μελών της οικογενείας του που εργάζονται στις παραπάνω εργασίες. Ακόμη, ζητούν τα υπολογιστούν τα έξοδα για την κάλυψη δανείων, τα έξοδα αποσβέσεων από την αγορά γης και αγορά πάγιου μηχανολογικού εξοπλισμού και το σύνολο των λειτουργικών δαπανών. Τέλος, αιτούνται οι κοινοτικές ενισχύσεις να μην υπολογίζονται στο συνολικό ποσό των 10.000 ευρώ που απαιτείται για την τήρηση βιβλίων.