ΠΕ Λακωνίας: 4 προσλήψεις στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων

ergates

ergates

Ενόψει της χειµερινής περιόδου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο µηνών, συνολικά τεσσάρων ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας:

Υπηρεσία

Έδρα

υπηρεσίας

Ειδικότητα

ιάρκεια

σύµβασης

Αριθµός

ατόµων

/νση Τεχνικών Έργων

ΠΕ Λακωνίας

Σπάρτη

Ε Χειριστών

Μηχανηµάτων Έργων

(Χειριστή προωθητήρα

γαιών)

2 µήνες

1

/νση Τεχνικών Έργων

ΠΕ Λακωνίας

Σπάρτη

Ε Οδηγών

2 µήνες

1

/νση Τεχνικών Έργων

ΠΕ Λακωνίας

Σπάρτη

ΥΕ Εργατών

2 µήνες

2

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι από 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Οι ενδιαφερόµενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως στο τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της ΠΕ Λακωνίας (διοικητήριο) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από τις 28/11/2014 έως και τις 4/12/2014.