Ποιοι αγρότες θα πληρωθούν αυτή την εβδομάδα

trakter

trakter

Σύμφωνα με το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, από τις 7 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες πληρωμές:

1.1 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2011

Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2012

Επιστροφή δημοσιονομικής πειθαρχίας οικονομικού έτους 2015 (ΕΑΕ 2014)

Επιχειρησιακά Προγράμματα Ο.Π.

Βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας μελισσοκομίας

Προγράμματα Ο.Ε.Φ (Δραστηριότητες των εγκεκριμένων οργανώσεων ελαιουργικών φορέων)

Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ

Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων σε τρίτες χώρες.

Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων.

1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΜΕΤΡΑ

Νέοι Αγρότες έτους 2009 (Μ112)

Σχέδια Βελτίωσης, Μ121

Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων , Μ123Α

Δημόσια έργα στον γεωργικό τομέα, Μ125Α

Δημόσια έργα στον δασικό τομέα, Μ125Β

Δημόσια έργα πρόληψης στο δασικό τομέα, Μ226

Γεωργοπεριβαλλοντικά, Μ214 (Διατήρηση Γενετικών Πόρων στην Κτηνοτροφία)

Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών (Μ221)

ΟΠΑΑΧ (Ιδιωτικά Έργα), Μ313 , Μ311, Μ312

LEADER 41-421-431

ΟΠΑΑΧ (Δημόσια Έργα), Μ 321-322-323

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, Μ 511

ΑΛΙΕΙΑ:

-5.1 – “Τεχνική Βοήθεια”

-3.3 – “Δημόσια Έργα”

-3.5 – “Πιλοτικά Σχέδια”

-3.2 – “Προστασία και ανάπτυξη της Υδρόβιας Πανίδας”

-2.1 – “Υδατοκαλλιέργεια”

-4.1 – “Leader”- Ιδιωτικές Επενδύσεις

Είναι διασφαλισμένοι τόσο οι αντίστοιχοι πόροι όσο και η διαχειριστική δυνατότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ να πραγματοποιήσει τις εν λόγω πληρωμές”, σημειώνει ο αναπληρωτής υπουργός κ. Δ. Μελάς, και παρακαλεί τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την άμεση και συνεχή αποστολή παρτίδων προς πληρωμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ.