Προκήρυξη για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη στο Δήμο Σπάρτης: Αποδοχές και πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση

Στην έκδοση προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης προχώρησε ο δήμαρχος Σπάρτης Πέτρος Δούκας.

Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγομένων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με σχετική δήλωση που κατατίθεται προς το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών και Συλλογικών Οργάνων από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του δήμου Σπάρτης και μέχρι την ημερομηνία που θα ορισθεί για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί την θητεία των δημοτικών αρχών και λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο Αλεξανδράκη Σταυρούλα στο τηλέφωνο 27310 27216 ή 2731022226 (εσωτ. 108).

Σημειώνεται ότι ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός του δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.